12 March 2021

GC ร่วมกับ ปตท. สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ของกองทัพบก

ปัญหาภัยแล้ง ถือเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงต่อเนื่องทุกปี GC และ ปตท. เล็งเห็นความเดือดร้อนและขอเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในการช่วยลดผลกระทบต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 พลเอกธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการทหารบก คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร และคุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 ณ กองบัญชาการกองทัพบก มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ กลุ่มปตท. ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยปีนี้ GC สนับสนุนถังน้ำ InnoPlus 1,500 ลิตร จำนวน 100 ถัง