20 February 2017

พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 1/2560

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี   และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานปี 2559 ในงาน  Analyst Meeting ครั้งที่ 1/2560 โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 25,602 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2558  โดยมีปัจจัยหลักจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ รับรู้กำไรมูลค่าสต๊อกน้ำมันที่สูงขึ้น มี EBITDA จำนวน 48,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก ปี 2558  

พร้อมกันนี้ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Asset Injection โดย คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี S-SP คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี F-CF และคุณชนัญชิดา วิบูลคณารักษ์  X-SB

และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ และคุณดวงกมล เศรษฐธนัง  พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมพบปะสื่อมวลชน พร้อมแถลงผลการดำเนินการในปี 2559 และจุดยืนของ PTTGC ในการเดินหน้าเป็นแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ กลุ่ม ปตท. พร้อมรุกกลยุทธ์ลงทุนครบ Value Chain มุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อสานต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ใน Media Meeting ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ