16 August 2018

การประชุมสมาชิกกรอบความร่วมมือ France-Thailand Business Forum ครั้งที่ 2/2561

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะประธานร่วมกรอบความร่วมมือ France-Thailand Business Forum (FTBF) จัดการประชุมแถลงผลความสำเร็จจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะ ระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย. 61 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันกับสมาชิกอาทิเช่น Thai Union, Sea Value, Double A, Mitr Phol Group, Thai Airways, ThaiBev, Loxley, CP/True, Michelin, BDMS รวมถึงภาครัฐ ได้แก่ สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ BOI เป็นต้น การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ GC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ในระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรี FTBF มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลในการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศผ่านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุน โดย FTBF มีส่วนผลักดันให้เกิดผลสำเร็จจากการหารือระหว่าง นายกรัฐมนตรี และ ประธานาธิบดี Emmanuel Macron รวมถึงการลงนาม MoU ความร่วมมือของภาคเอกชนอีกหลายฉบับ

GC มีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับเอกชนฝรั่งเศส และยังเป็นบริษัทเอกชนไทยที่มีการลงทุนในฝรั่งเศสสูงเป็นอันดับต้นจากการลงทุนในบริษัท Vencorex ด้วย

จากผลสำเร็จนี้ทำให้ FTBF ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ และ FTBF ยังได้รับความสำคัญจากรัฐบาลให้เป็นกลไกหลักในการผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม โดยทำหน้าที่ประสานทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายการลงทุนผ่านคณะทำงานในสาขาต่างๆ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและท่าทีเจรจาของประเทศไทยในเวทีระดับทวิภาคี โดยจากนี้ FTBF มีแผนงานในการสร้างเวทีเจรจาและผลักดันให้เกิดการเยือนของผู้นำระดับสูงในอนาคตอันใกล้

Other News