17 August 2018

GC จับมือ S.P. Petpack เปิดโรงงานพลาสติกแห่งแรกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

GC และ S.P. Petpack ร่วมเปิดโรงงานพลาสติกแห่งแรกในประเทศเมียนมาร์ เพื่อสร้างความเติบโตร่วมกัน โดยมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมไปยังประเทศใน CLMV สนองตอบความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมี คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย คุณวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ คุณณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญา กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTPM คุณวิลาวัณย์ สงเจริญ กรรมการผู้จัดการ PTTPL และ คุณกิตติพงษ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ SUN ร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม ปตท. และ คุณบูรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (PTTOR) ให้เกียรติมาร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงงาน S.P. Petpack นิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ CEO กล่าวว่า “หนึ่งในนโยบายของ GC คือการมุ่งเน้นการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV โดยสนับสนุนผู้ประกอบการพลาสติกของประเทศไทย ในการลงทุนขยายการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาด เช่น โครงการความร่วมมือในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกัน โรงงาน S.P. Petpack ในเมียนมาร์ เป็นโครงการความร่วมมือกับ GC เพื่อพัฒนาตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในเมียนมาร์ ซึ่งใช้เม็ดพลาสติก InnoPlus จาก GC เป็นวัตถุดิบหลัก โดย GC ถือหุ้นในสัดส่วน 25 %”