27 March 2018

พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการ ORP, GC Oxirane, GC Polyols ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วมกับนักลงทุนต่างประเทศ วางศิลาฤกษ์ 3 โครงการ ปิโตรเคมีสมรรถนะสูง ร่วม 70,000 ล้านบาท ในพื้นที่ EEC จังหวัดระยอง ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก

ดร. ศิริ  จิระพงษ์พันธ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ PTTGC และหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC CEO พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นและขั้นปลาย ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ (ORP: Olefins Reconfiguration Project) โครงการผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ (Propylene Oxide Project)  และโครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols Project)    โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ PTTGC สาขา 2  (โรงโอเลฟินส์ I-1) จังหวัดระยอง

“การดำเนินโครงการส่วนขยายปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในพื้นที่ EEC ของ PTTGC ร่วมกับ นักลงทุน พันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญนี้ จะช่วยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี สร้างโอกาสการจ้างงาน พร้อมการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเติบโตร่วมกัน อย่างยั่งยืน”   ดร.ศิริ  จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

“EEC  ได้รับการเห็นชอบและกำลังอยู่ระหว่างการออกเป็นกฎหมาย    และถูกกำหนดลงในแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0     ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาและเดินหน้าตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการลงทุนขนาดใหญ่จะได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเป็นธรรม”  คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานกรรมการ PTTGC

“วันนี้ PTTGC พร้อมที่จะลงทุนเดินหน้าโครงการปิโตรเคมี 3 โครงการ มูลค่าราว 70,000 ล้านบาท ในพื้นที่ EEC   ที่นับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็นประตูสู่ทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา ถือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก”   คุณสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์  CEO PTTGC