08 June 2023

GC ร่วมมือ VISTEC พัฒนาชีววิทยาสังเคราะห์ ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในระดับอุตสาหกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (BSE, VISTEC) ในงานวิจัยพัฒนาชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) หนึ่งในเมกะเทรนด์เทคโนโลยี โดยมีคุณคาเมล รามดานิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริหารงานนวัตกรรม และผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

GC และ BSE, VISTEC มีความสนใจในการเป็นพันธมิตรระยะยาว เพื่อการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีในเรื่องวิศวกรรมชีวโมเลกุล (Biomolecular Engineering) และชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) เพื่อสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการต่อยอดไปสู่ธุรกิจมูลค่าสูงได้ ซึ่ง GC ให้ความสนใจงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจด้าน Green Business และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability) โดยเฉพาะกระบวนการด้านวิศวกรรมชีวโมเลกุล (Biomolecular Engineering) สำหรับการต่อยอดไปสู่ธุรกิจมูลค่าสูง ที่เป็น Bio-Specialty เพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BCG ตามนโยบายประเทศ

Other News