23 November 2022

GC รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ในงาน TMA Excellence Awards 2022

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้แทนรับรางวัลใน สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) และคุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเหมาะสมที่จะเป็นองค์กรต้นแบบให้องค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดย GC ในฐานะของผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตตามหลัก ESG ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม GC ลงมือทำธุรกิจโดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับคุณภาพชีวิต ด้านสังคม GC ยังร่วมเคียงข้างสังคมไทยเสมอมา โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมาในช่วงโควิด ในช่วงน้ำท่วมและภัยแล้ง การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise) สร้างรายได้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ อีกทั้ง GC ยังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ GC ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างคุณค่าที่ดีอีกด้วย