13 August 2013

PTT Global Chemical รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556

นางนฤมล ธารดำรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2556 ให้แก่ นายเผ่าพันธ์ ศรีรองเมือง ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และนายวุฒิกร ยามานนท์ ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการฯ ในฐานะตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นองค์กรที่แสดงถึงความสำเร็จร่วมใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการงาน มีความอยู่ดีกินดีและมีคุณภาพที่ดี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน