10 August 2018

GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2561 ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 กำไรสุทธิรวม 10,828 ล้านบาท

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC คุณดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในกิจกรรม Analyst Meeting ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยในไตรมาส 2/2561 GC มีกำไรสุทธิรวม 10,828 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าแผนการลงทุนครบวงจรในพื้นที่ EEC และบุกตลาด CLMV ร่วมกับกลุ่มลูกค้าเม็ดพลาสติก รวมทั้งร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีภัณฑ์ล้ำสมัย ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยการดำเนินงาน ศูนย์ Customer Solution Center (CSC) โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Digitalization โดย คุณฉัตรสุดา กาญจนรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิรูปธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ อีกด้วย