07 April 2021

GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน GC ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น GC ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งในปีนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมจำนวน 2,191 ราย (ซึ่งนับเป็นจำนวนคนที่เดินทางมา ณ สถานที่จัดประชุม เป็นจำนวน 185 ราย)

โดยการจัดงานในปีนี้ บริษัทฯ จัดงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกสองของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ตามคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศกรุงเทพมหานคร รวมทั้งคำนึงถึงกฎหมาย ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การกำหนดให้มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์บนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ก่อนเข้าประชุม การให้ผู้ถือหุ้นกรอกแบบคัดกรองโรคฯ การจัดตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเดินผ่านตู้ฆ่าเชื้อโควิเคลียร์ (CoviClear) มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร เพื่อลดความแออัด การจัดจำนวนที่นั่งผู้ถือหุ้นห้องละไม่เกิน 300 ที่นั่ง งดการแจกอาหาร จัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุขวดบริการตามจุดหน้าห้องประชุม การกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม โดยใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง รวมถึงจัดจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Event) ตามข้อกำหนดของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการประชุม

หมายเหตุ: บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564