02 September 2021

CEO บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่น 13 ปี 2564 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ภาคเอกชน: วิกฤตและโอกาส”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่น 13 ปี 2564 ผ่านระบบ Virtual Conference จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ในหัวข้อ “กลยุทธ์ภาคเอกชน: วิกฤตและโอกาส” เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำแนวทางการปรับตัวในสถานการณ์โควิด 19 ขององค์กรภาคเอกชน ไปปรับใช้กับหน่วยงานราชการได้

ดร.คงกระพัน ได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต รวมทั้งหลักการและแนวคิดการจัดทำแผนกลยุทธ์ การพลิกวิกฤตและสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยกตัวอย่างการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสของบริษัทฯ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และความร่วมมือจากพันธมิตรในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมในภาวะที่ประเทศขาดแคลน การสร้าง Circular Ecosystem การจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจรเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในระดับประเทศ การยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero การใช้โอกาสในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเข้าซื้อกิจการที่ดีในต่างประเทศได้ในราคาที่เหมาะสม สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดและเป็นองค์กรระดับโลกอย่างแท้จริง การปรับ Business Portfolio และการทำ Organization & Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริหารส่วนราชการระดับสูงได้ให้ความสนใจสอบถามเพื่อนำแนวคิดและหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ ไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

ดร.คงกระพัน ได้เน้นย้ำว่า โลกหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป ในสถานการณ์วิกฤตที่ทุกองค์กรต้องพบกับความยากลำบากเหมือน ๆ กัน จะเป็นโอกาสให้องค์กรที่มองเห็นโอกาส มีความพร้อมและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส และกลับมาดีกว่าเดิมได้ โดยกล่าวทิ้งท้ายว่า “ทัศนคติที่ดี คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ” และ “คำตอบของการอยู่รอด ไม่ใช่ความแข็งแกร่ง แต่คือความสามารถในการปรับตัว” โดยต้องไม่ย่อท้อ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนให้เกิดความแตกต่าง และพัฒนาไปสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน