29 August 2023

GC คว้ารางวัล ความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards) ชูโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) มีความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่า เพื่อต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนของประเทศ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล ความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards) ประเภท Creative Business Awards กลุ่ม Sustainable Project (For Large Organization) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ให้กับ ดร. ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) เนื่องในโอกาสที่ GC ได้มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) มาสร้างคุณค่าอันก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเพื่อต่อยอดไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ จากการคัดเลือกทั้งหมด 374 โครงการ

ทั้งนี้ โครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ GC ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น กระจายรายได้ให้กับชุมชนผ่านเรื่องราวของอาหาร ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนการสร้างอาชีพและโอกาสทางการศึกษา จนสามารถเป็นโมเดลในการพัฒนาเชฟชุมชนในอีกหลากหลายมิติอีกด้วย