26 July 2023

GC ส่งมอบ “ถังเผาถ่านรักษ์โลก” ให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด ชุมชนกรอกยายชาและชุมชนหนองแตงเม จังหวัดระยอง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC นำโดยคุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโพลิเมอร์ GC ส่งมอบ “ถังเผาถ่านรักษ์โลก” จำนวน 7 ใบ ให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุด และวิสาหกิจชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ทางชีวภาพมาบตาพุด ชุมชนกรอกยายชาและชุมชนหนองแตงเม จังหวัดระยอง โดยมีคุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นผู้แทนรับมอบ

"ถังเผาถ่านรักษ์โลก" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ GC พัฒนาขึ้นมาจากถังขนาด 200 ลิตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรชาวสวนสามารถบริหารจัดการกับขยะกิ่งไม้ในสวนที่เกิดจากการตัดแต่งกิ่งได้ โดยการนำมาเผาในถังให้กลายเป็นถ่านไม้แทนการเผาแบบวิธีดั้งเดิม (ขุดหลุมเผา) ซึ่งทำให้เกิดควันรบกวนพื้นที่ข้างเคียง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ทางชีวภาพ เป็นการนำสิ่งชีวิตหรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่มาบตาพุดมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาส ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

GC ได้มีการส่งมอบถังเผาถ่านต้นแบบ 3 ใบแรก ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนเพื่อนำไปทดลองใช้งานจริงในพื้นที่ ตั้งแต่ตุลาคม 2565 ถึง มิถุนายน 2566 เป็นระยะเวลา 9 เดือน ถังเผาถ่านของ GC สามารถลดปริมาณขยะกิ่งไม้ให้กับทั้ง 3 สวน มากถึง 1,760 กิโลกรัม ได้ถ่านไม้ประมาณ 503 กิโลกรัม และมีการสุ่มตัวอย่างถ่านไม้ เพื่อส่งวิเคราะห์คุณสมบัติที่ KUBIOMASS Laboratory มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ สรุปได้ว่าถ่านไม้ที่ผลิตได้จากถังเผาถ่านของ GC มีคุณลักษณะสำคัญตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านไม้หุงต้มและถ่านดูดกลิ่น อีกด้วย

GC ยังคงทุ่มเทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางเลือกที่ตอบสนองกับภารกิจสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่เขียวขจีขึ้น ความสำเร็จของ "ถังเผาถ่านรักษ์โลก" เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืนและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลก

Other News