23 September 2022

ผู้บริหาร GC ร่วมบรรยายในหลักสูตร Transformational Executive Network for Exponential Growth (TEN X)

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ DeOne Academy ได้จัดหลักสูตร Transformational Executive Network for Exponential Growth (TEN X) เพื่อพัฒนาผู้บริหารองค์กรชั้นนำ และสตาร์ทอัพ ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกธุรกิจ และเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คุณทศพร บุณยพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นและขั้นกลาง ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารที่เข้าอบรมในหลักสูตรที่เข้ามาศึกษาดูงานที่ GC พร้อมให้การบรรยายในหัวข้อ “ยิ่งใกล้คุณ ยิ่งต้องดี” ผลิตภัณฑ์ของ GC อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างไร นอกจากนี้ ผู้บริหาร GC ยังได้ร่วมให้บรรยายความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ผู้บริหารที่เข้าอบรมในหลักสูตร โดย ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนองค์กร ได้บรรยายในหัวข้อ “World Class Chemical Company & Sustainability” โดยได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานและโครงการด้านความยั่งยืนของ GC รวมถึง คุณพิรุณ กริ่มวงษ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารศักยภาพองค์กร ให้การบรรยายในหัวข้อ “Capability Uplift for Sustainable Engagement and Well-being” และคุณพนิดา จินายน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการ Business Process Redesign Project ได้บรรยายในหัวข้อ “Business Process Transformation in Action” ของ GC ณ ห้อง The Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ตึก C