27 July 2022

GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 5 ชูผลงานการบริหารจัดการโดดเด่น

น.ส. ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัล "บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” Money & Banking Awards ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมนิกโก กรุงเทพ

รางวัล Money & Banking Awards 2021 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร เพื่อมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของบริษัทในภาพรวม โดยวัดจากปัจจัย 4 ด้าน คือ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน โดยรางวัลเกียรติยศนี้ GC ได้รับเป็นปีที่ 5

#GC #GCChemistryForBetterLiving #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข