18 March 2019

พนักงาน GC เดินทางบนเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยองอย่างปลอดภัยด้วย “AI for Road Safety”

นวัตกรรม AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งในประเทศไทยแม้ยังไม่มีความกหลากหลายนัก แต่ในวันนี้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและได้นำมาปรับใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพน้กงานที่ต้องเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ และระยอง

https://www.youtube.com/watch?v=T0sIwpSxFkU

ด้วยการที่จังหวัดระยองที่เปรียบเสมือนบ้านของ GC นั้นถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นมากที่สุดในประเทศ นายชัชวลิต ธรรมสโรช ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบริหารทั่วไป GC กล่าวว่า โครงการ “AI for Road Safety” เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 บริษัทได้แก่ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟรอนทิส จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนาระบบ AI มาใช้ในองค์กรเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนของพนักงาน GC โดยได้นำร่องโครงการฯ ในระยะแรกด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ในรถรับส่งพนักงานบนเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยองจำนวน 4 คัน มีการทดสอบ Fine tune รวมถึงการฝึกสอนระบบ AI ให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น จนมีแผนในการขยายการใช้งานให้ครบ 29 คัน ภายในปี 2562 นี้

การนำระบบ AI มาใช้ ไม่เพียงเสริมสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวพนักงาน GC ทุกคนที่ต้องการให้สมาชิกของครอบครัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย แต่ยังสอดคล้องกับการที่ GC ได้ตั้งหน่วยงาน Digital Transformation ขึ้นมาใหม่ เพื่อผลักดัน GC ไปสู่การทำงานในยุคดิจิตัลที่แท้จริง โดยในปีนี้จะมุ่งเน้นการนำ Advanced Analytics มาปรับใช้ในองค์กรโดยยึดหลัก Triple Transformative ที่เน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้ของระบบการผลิต, ด้านบุคลากรที่ได้ร่วมมือกับ VISTEC ในการอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Advanced Analytics ให้มีศักยภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น และด้านเทคโนโลยีที่เน้นการบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data Management)

#AI for Road Safety
#การขับขี่อย่างปลอดภัย
#Digital Transformation
#Machine Learning
#ปัญญาประดิษฐ์
#Artificial Intelligence
#Chemistry for Better Living
#ฟรอนทิส
#Frontis
#ไมโครซอฟต์
#Microsoft