17 April 2015

PTTGC รับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล Environmental, Social and Governance : ESG ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGC รับมอบประกาศนียบัตรรางวัล ESG 100 (ESG 100 Company) จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมูลนิธิไทยพัฒน์มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่มีการเปิดเผยและอธิบายถึงประเด็นสำคัญการดำเนินงานของบริษัทฯในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) จำนวน 100 บริษัท รวมทั้งจัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ESG ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนจากลุ่มผู้ลงทุนที่ใช้ ESG เป็นเกณฑ์ในการสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่ควบคู่กับการสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก