30 July 2013

พิธีส่งมอบงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ส่งมอบงานของบริษัทฯ ให้กับ คุณบวร วงศ์สินอุดม ที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ