03 August 2018

GC รับใบประกาศนียบัตร Water Footprint โรงงาน Aromatic 2

โรงงาน Aromatic 2 ของ GC รับใบประกาศนียบัตรโครงการประเมินการใช้น้ำบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) จัดโดยสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประเมินปริมาณการใช้น้ำของโรงงาน (น้ำบาดาลและน้ำผิวดิน) โดยนำการประเมิน Water Footprint ตามมาตรฐาน ISO 14046 มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะทำให้โรงงานเห็นจุดที่มีการใช้น้ำสูงและสามารถหาแนวทางลดการใช้น้ำอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสวัสดิ์ ตรงดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่าย Aromatics Plant II ขึ้นรับรางวัล เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ