22 March 2023

GC รับรางวัล Deal of the Year ในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022)

วันที่ 15 มีนาคม 2566 คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) รับรางวัล Deal of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2565 ในในพิธีมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ ห้อง Ballroom ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

โดย หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือหุ้นกู้ของ GC ครั้งที่ 1/2565 ซึ่ง GC ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามกลยุทธ์ของ GC ในการเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

#ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก #GCChemistryforBetterLiving #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข