10 November 2020

Special interview with Dr. Kongkrapan Intarajang, CEO of GC, about the sustainable use of resources before entering the grand international GC Circular Living Symposium 2020: "Tomorrow Together" for a better tomorrow (The Standard)

ขณะที่ผู้คนยังไม่กระจ่างเรื่องความยั่งยืน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายองค์กรใหญ่ๆ ต่างหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดถึงกันมากขึ้น THE STANDARD ได้รับเกียรติสัมภาษณ์พิเศษ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บุคคลที่น่าจะไขข้อข้องใจ และตอบหลายๆ คำถามที่เราสงสัยได้ว่า “อะไรกันแน่คือความยั่งยืน แล้วพรุ่งนี้จะดีกว่านี้ได้อย่างไร” ได้ชัดเจนที่สุดคนหนึ่ง สำหรับชั่วโมงนี้

ความหมายของความยั่งยืน (Sustainability) ผูกพันพันธกิจ GC

‘ความยั่งยืน’ คือการพัฒนาโลกไปพร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เรามีแนวคิดที่สำคัญคือ Chemistry for Better Living นี่เป็นวิสัยสำคัญที่อธิบายความยั่งยืนได้ เราทำเคมีภัณฑ์เพื่อให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน มีสุขอนามัยต่างๆ ที่ดี เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

GC มีวิสัยทัศน์คือ เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ดังนั้นเราจึงยึดหลักความยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ซึ่งคำนึงถึงความสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ 

เศรษฐกิจ: ธุรกิจจะไม่สามารถเติบโตและทำกำไรได้ หากสิ่งแวดล้อมแย่ และสังคมไม่มีความพร้อมที่จะสนับสนุน กำไรไม่ใช่ตัววัดผลสำเร็จและความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจ แต่ความยั่งยืนนั้นต้องเกิดจากความร่วมมือ และการเติบโตไปด้วยกันตลอดซัพพลายเชน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

สังคม: มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลชุมชนรอบรั้วโรงงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง ได้แก่ สนับสนุนภาคการศึกษา การจ้างงาน สร้างอาชีพ การดูแลระบบนิเวศ และด้านสาธารณสุข พร้อมขยายผลไปยังระดับจังหวัดและประเทศ

สิ่งแวดล้อม: มุ่งขับเคลื่อนความยั่งยืนบนกรอบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเน้นเรื่อง Climate Change (Greenhouse Gas Emission Reduction) ที่พร้อมสนับสนุนและปฏิบัติตามเป้าหมายของประเทศ และ Circular Economy การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy กลจักรสำคัญของความยั่งยืน (Sustainability)

เพราะเชื่อในหลักการนี้ GC จึงดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิด GC Circular Living ซึ่งประกอบด้วย

Smart Operating: นำเทคโนโลยีแบบใหม่มาพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

Responsible Caring: วิธีการจัดการ ในการคิดค้น พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำขยะพลาสติกกลับมา Recycle และ Upcycling

Loop Connecting: ขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มุ่งเน้นให้มีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ กรณีปัญหาขยะพลาสติก ‘พลาสติกเองไม่ใช่ปัญหา’ แต่อยู่ที่วิธีการจัดการ ดังนั้นการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร พร้อมสร้างความร่วมมือแบบ Super Collaboration จึงจำเป็น

วิกฤตโควิด-19 ทำให้ปัญหาทรัพยากรชัดเจนขึ้น

ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า การพึ่งพากันในประเทศมีความสำคัญอย่างมาก เมื่อเราถึงจุดวิกฤตที่ไม่สามารถหาอุปกรณ์การแพทย์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการช่วยป้องกัน ยับยั้งการแพร่เชื้อ ความร่วมมือของพวกเราทุกคนจึงเป็นทางออกของปัญหา เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกันสร้าง Resilience ให้กับประเทศ ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เพราะนี่ไม่ใช่ภาระของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่คือจิตสำนึกและความรับผิดชอบของมวลมนุษยชาติทุกคนบนโลก เพื่อพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง แนวคิด GC Circular Living จึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เข้ามาช่วยปลดล็อกโลกของเราจากวิกฤต ให้เกิดการจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืน

GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ครั้งที่ 2

GC Circular Living Symposium คืองานประชุมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

(Circular Economy) จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก National Geographic และเครือข่ายพันธมิตร ที่ได้รวบรวมผู้นำความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมการสร้าง Business Model เพื่อก่อให้เกิดระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem)

งานนี้ความพิเศษอยู่ตรงที่ การมุ่งเน้นด้านไอเดียและเทคนิค ‘สร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน’ ถอดบทเรียนจากวิกฤตโควิด-19 และความสำเร็จต่างๆ ที่ทำได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง ที่เข้าใจง่ายและเกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ผ่าน 40 ผู้นำทางความคิด นวัตกร และผู้ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากหลากหลายวงการทั่วโลก ในรูปแบบ Circular in Action เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้าง ‘วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า’ ร่วมกัน (Tomorrow Together) ได้จริง

สำหรับงานสัมมนา ‘GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together ครั้งที่ 2’ จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-15.30 น. 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้ารับชมฟรี! ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/34OuqxL

ที่มา: https://thestandard.co/dr-kongkrak-intarajang-ceo-gc-on-sustainable-use-of-resources/