สนใจเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครร่วมโครงการ

รายละเอียดโครงการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับสากลที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และประกาศเป้าหมาย Together To Net Zero

ด้วยเราทำคนเดียวไม่ได้ ความสำเร็จต้องมาจากทุกความร่วมมือดำเนินการร่วมกัน GC จึงเชิญชวน เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา รวมพลังผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในโครงการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 ในหัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ในฐานะพลเมืองโลก ที่ต้องการส่งต่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป

ทั้งนี้ โครงการประกวดฯ จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความคิดสร้างสรรค์ผสานกับจินตนาการมาใช้การวาดภาพและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สื่อถึงสร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน การแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนด้วยการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่ไปกับแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ร่วมแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อนไปด้วยกันผ่านทาง Website : www.pttgcgroup.com หรือทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของการร่วมกัน ปรับวิถีการดำเนินชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขภาวะวิกฤตโลกร้อน โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 12 ปี
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 15 ปี
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 19 ปี
 4. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าและอายุไม่เกิน 25 ปี

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือการประกวดวาดภาพ และประติมากรรม ได้แก่

1) การประกวดวาดภาพ ระดับประถมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล รางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

2) การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

3) การประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

4) การประกวดประติมากรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

5) การประกวดประติมากรรม ระดับอุดมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 35,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

* ทั้งนี้ ผู้สมัคร 1 ท่าน เลือกส่งผลงานได้เพียงชิ้นเดียว และประเภทการประกวดเดียวเท่านั้น และผลงานต้องเป็นงานเดี่ยว

** ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย

รวมเงินรางวัล 660,000 บาท

กติกาการประกวด

วาดภาพ หรือสร้างสรรค์งานศิลปะ ประติมากรรม ในหัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” โดยใส่จินตนาการเสริมในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมมือกันแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน “สร้างสมดุลเพื่อความยั่งยืน” และมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกันได้ทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com

กติกาสำหรับการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา

 1. ภาพวาดที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ เช่น สีน้ำ สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ หรือสื่อผสม ฯลฯ
 2. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่านการเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) เเละต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันที
 3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และติดบนด้านหลังของชิ้นงาน ดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหนังสือให้ความยินยอมการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ปกครองได้ลงนามยินยอมแล้ว (สำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 18 ปี) ในการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 หัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนมาที่ บริษัท กราฟฟิก สเตชั่น จำกัด ที่อยู่ 27 ซ.พหลโยธิน 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2930-3029
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน
 5. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกผลงานเพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ และจัดแสดงถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาสำหรับการประกวดวาดภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. สร้างสรรค์งานศิลปะโดยการวาดภาพ หรือใช้เทคนิคสื่อผสม 2 มิติ (Mixed Media) ขนาดผลงานไม่ต่ำกว่า 40 x 60 เซนติเมตร
 2. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และติดบนด้านหลังของชิ้นงาน ดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหนังสือให้ความยินยอมการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ปกครองได้ลงนามยินยอมแล้ว (กรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน 18 ปี) ในการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 หัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนมาที่ บริษัท กราฟฟิก สเตชั่น จำกัด ที่อยู่ 27 ซ.พหลโยธิน 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2930-3029
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน
 4. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกผลงานเพื่อนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ และจัดแสดงถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาสำหรับการประกวดประติมากรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา

 1. ภาพร่างของประติมากรรมต้นแบบพร้อมคำอธิบาย พร้อมชื่อผลงานและความหมาย โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้วัสดุและเทคนิคที่ใช้ได้ไม่จำกัด โดยต้องอธิบายถึง วัสดุที่ใช้และกระบวนการสร้างจริง เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก เรชิน และวัสดุอื่นๆ โดยต้องเชื่อได้ว่าสามารถสร้างได้จริง และมีความคงทน ถาวร ดูแลรักษาง่าย
 2. แบบจำลอง 3 มิติ ที่มีความสวยงามสมจริง ขนาดฐานไม่เกิน 50 Cm.
 3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งมาพร้อมกับชิ้นงาน ดาวน์โหลดใบสมัคร ทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบหนังสือให้ความยินยอมการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ปกครองได้ลงนามยินยอมแล้ว (กรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน 18 ปี) ในการสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 8 หัวข้อ “Hero To Zero ถ้าโลกอยู่ได้ เราก็อยู่ได้” ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนมาที่ บริษัท กราฟฟิก สเตชั่น จำกัด ที่อยู่ 27 ซ.พหลโยธิน 25 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2930-3029
 4. ผลงานต้นแบบที่มีความเหมาะสม จะได้รับคัดเลือกให้นำมาสร้างเป็นชิ้นงานจริง และได้จัดแสดงในสถานที่ของ GC
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลงาน
 6. การตัดสินของคณะกรรมการและการคัดเลือกผลงานเพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานจริง ทำซ้ำ ดัดแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม รวมถึงการนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ และจัดแสดงถือเป็นที่สิ้นสุด

ตัวอย่างผลงานภาพร่างของประติมากรรม แบบจำลอง 3 มิติ และผลงานจริงที่ถูกสร้างขึ้น

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2566
 • ประกาศผล วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ทาง GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และ www.pttgcgroup.com

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดและข้อมูลเพิ่มเติมทาง

GC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี หรือ www.pttgcgroup.com หรือโทรศัพท์ 0-2511-4178

Petro Knowledge

Other Petrochemical Contests
Explore more

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดวาดภาพมหัศจรรย์ปิโตรเคมีกับ GC ผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อโลกและสิ่งแวดล้อมตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ Sustainability ที่พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ตอบโจทย์ Sustainable Living บนพื้นฐานของความยั่งยืนเพื่อโลกและชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนไปพร้อม ๆ กัน