โครงการประกวดวาดภาพ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4"

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical Flagship) ของกลุ่ม ปตท. มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 4 ในหัวข้อ เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข เพื่อให้เยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชุด มหัศจรรย์ปิโตรเคมี
หรือ Website : www.pttgcgroup.com หรือทาง PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี และใช้จินตนาการสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี