รมว.พลังงาน เปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ GC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกให้แข่งขันได้ในตลาดโลก


วันนี้ (
9 สิงหาคม 2561) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) จัดพิธีเปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center by GC) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคาร Energy Complex A เพื่อเป็นศูนย์กลางใน  การพัฒนาและดำเนินธุรกิจ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่ม Start up โดยมีผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. หน่วยงานภาครัฐและกลุ่มลูกค้า เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในนามของตัวแทนรัฐบาล รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ภาคเอกชนอย่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนานวัตกรรม คิดค้น และการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังต้องการบุคลากร และผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยแนวคิดและกระบวนการใหม่ๆ ในการผลิต ออกแบบ และขยายตลาด ตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 และโครงการ EEC ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ GC ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนภาครัฐสำหรับการให้บริการประชาชน และผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม เปรียบเสมือนการติดปีกทางการตลาดให้ทัดเทียมคู่แข่งอื่นๆ ในตลาดต่างประเทศ การเปิดศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ GC ในวันนี้ จะเป็นอีกก้าวที่สำคัญ ที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคง และยั่งยืน

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวขององค์กร เป็นกลยุทธ์สำคัญอันหนึ่งที่มักถูกหยิบยกนำมาวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งการแข่งขันในที่นี้ หมายถึงการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แปลกใหม่ และสร้างสรรค์ โดย GC เดินหน้ากลยุทธ์ร่วมกับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก โดยการจัดตั้ง ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Customer Solution Center (CSC) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการส่งเสริม สนับสนุนและเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติกเติบโต สามารถแข่งขันได้ ทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่ม Start Up

ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Customer Solution Center (CSC) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าแบบครบวงจร เป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า นำนวัตกรรมและไอเดียมาผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ให้มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมพัฒนาระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  การสร้าง Collaboration Model ร่วมกับลูกค้า ร่วมกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมไปกับแนวคิดที่จะนำทุกความคิดหรือไอเดีย ไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ตอบทุกความต้องการของอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของ GC ที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม และเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข (Chemistry for Better Living)

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา GC ยังได้ทำพิธีเปิดศูนย์ต้นคูณ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ SME ของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกให้สามารถแข่งขันได้อีกด้วย