สภากาชาดไทย จับมือ พีทีที โกลบอล เคมิคอล อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย พัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิต ทำจากเม็ดพลาสติกในประเทศเป็นครั้งแรก

วันนี้ (วันที่ 9 เมษายน 2558) เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย , นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ระหว่าง สภากาชาดไทย พีทีที โกลบอล เคมิคอล และอุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำจากเม็ดพลาสติกในประเทศเป็นครั้งแรก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากหลายมาช่วยในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ จากนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็น Medical Hub of Asia ความท้าทายที่สำคัญ คือ การพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อทดแทนการนำเข้า และสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อเป็นบันไดก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคต ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นโอกาสดีที่ สภากาชาดไทย ได้มีความร่วมมือในเชิงพันธมิตร กับหน่วยงานที่มีความพร้อมและบุคลากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี สร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิต ทำจากเม็ดพลาสติกในประเทศเป็นครั้งแรก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในฐานะบริษัทของคนไทย ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีการบริหารจัดการในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอในทุกการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยการกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอุปกรณ์พลาสติกทางการแพทย์ส่วนใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงเทียบเท่าระดับสากล นับเป็นก้าวแรกในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตจากเม็ดพลาสติกภายในประเทศ ด้วยศักยภาพและความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของทั้ง 3 องค์กร จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์พลาสติกทางการแพทย์คุณภาพสูงอื่นๆ ต่อไปในอนาคตให้สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้า และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความมุ่งมั่น ตั้งใจร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการผลิตถุงบรรจุโลหิตสำหรับใช้ในการรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายงานบริการโลหิตแบบครบวงจร โดยจัดหาโลหิต ส่วนประประกอบโลหิต ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดทำอุปกรณ์เจาะเก็บโลหิต เช่น ถุงบรรจุโลหิต เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยควบคุมราคากลางของถุงบรรจุโลหิตในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ยังคงต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นหลัก อาทิ แผ่นพลาสติกสำหรับผลิตตัวถุงบรรจุโลหิต สายถุงบรรจุโลหิต ข้อต่อต่างๆ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ของถุงบรรจุโลหิต ที่จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาน้ำยาเก็บโลหิตที่อยู่ภายในถุงก่อนการใช้งานรับบริจาคโลหิต สามารถป้องกันการระเหยของน้ำยาเพื่อไม่ให้เสียความเข้มข้น รวมถึงป้องกันการทำปฏิกิริยาของน้ำยากับอากาศภายนอก จากความร่วมมือของโครงการดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี คือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์พลาสติกทางการแพทย์ มีการพัฒนาสูตรเม็ดพลาสติกและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงสำหรับผลิตใช้เองภายประเทศให้สัมฤทธิ์ผล ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยโดยส่งเสริมการผลิตภายในประเทศและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต ทางด้านสังคมและสาธารณสุข ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย พีทีที โกลบอล เคมิคอล กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ลดพึ่งพาการนำเข้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์พลาสติกชั้นนำ เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตสู่สังคม โดย ได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิด LLDPE Metallocene ภายใต้แบรนด์ InnoPlus ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ในกระบวนการผลิต สามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติคไทย จำกัด กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องคำนึงถึงความร่วมมือ และพัฒนาร่วมกัน ตลอดห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เกิดขึ้นในธุรกิจปิโตรเคมีมาโดยตลอด ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการลงนามของทั้ง 3 องค์กร ในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกตื่นตัวและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์ให้เติบโตขึ้นในประเทศไทย ในอนาคต

การลงนามของทั้ง 3 องค์กรในครั้งนี้เพื่อศึกษาและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับถุงรับบริจาคโลหิตและพลาสติกทางการแพทย์ ซึ่งภายในถุงบรรจุโลหิตจะมีน้ำยาป้องกันเลือดแข็งตัว บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ถุงรับบริจาคโลหิตจึงต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันการระเหยของของเหลวที่อยู่ภายในถุงและป้องกันการทำปฏิกิริยากับอากาศภายนอก เพื่อให้ความเข้มข้นและคุณสมบัติของน้ำยายังคงเป็นไปตามมาตรฐาน โดยบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวผลิตภายในประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการในประเทศ