PTTGC บริหารเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานและการใช้พลังงาน ศึกษาแผนลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐฯ

พีทีที โกลบอล เคมิคอล แจ้งผลประกอบการปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 15,036 ล้านบาท พร้อมรับสถานการณ์ความผันผวน โดยบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารสินค้าคงคลัง มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตจากต้นทางถึงปลายทาง รวมทั้งลดสต็อกสินค้าแต่เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า บริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านราคาและการจัดหาวัตถุดิบ ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพโรงงาน และการเติบโตขององค์กร ตลอดจนบริหารความเสี่ยงเรื่องบริหารราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ( Mr. Supattanapong Punmeechaow, CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 15,036 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย 570,224 ล้านบาท ผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ทำให้บริษัทฯ ต้องรับรู้ผลจากมูลค่าสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงรวม 15,928 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิ

ภาพรวมการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ ปี 2557 สรุปดังนี้

  • กลุ่มปิโตรเลียม ผลการดำเนินงานที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมันดิบ ในปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น โรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ มีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 102 ด้านราคาน้ำมันดิบดูไบในปี 2557 ปรับตัวลดลงอย่างมากจากราคาเฉลี่ย 104.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล มาปิดที่ราคา52.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงปลายปีตลาดมีความผันผวนมาก ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับต่ำสุด จากอุปทานน้ำมันดิบที่สูงขึ้นเกินความต้องการ เป็นผลมาจาก Shale Oil ในสหรัฐฯ ทำให้มีกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ปริมาณเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.07 ล้านบาร์เรลต่อวัน
  • กลุ่มอะโรเมติกส์ ผลการดำเนินงานในปี 2557 ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า โดย Adjusted EBITDA ลดลงร้อยละ 73 จากการใช้กำลังการผลิตที่ลดลงและส่วนต่าง (Spread) ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์กับวัตถุดิบลดลง เหตุผลหลักจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นมากจากผู้ผลิตรายใหม่ ในประเทศจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินเดีย นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ทำให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากเบนซีนและพาราไซลีนลดลง ได้แก่ กลุ่มสินค้าอีเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น
  • กลุ่มโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานในปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นผลจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น และปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ราคาผลิตภัณฑ์ HDPE เฉลี่ยอยู่ที่ 1,544 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า และอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานโอเลฟินส์ในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 91

ความก้าวหน้าโครงการลงทุนในต่างประเทศ

  • โครงการ Shale Gas ในสหรัฐอเมริกา : บริษัทฯ ศึกษาแผนการลงทุน ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ เมือง Marcellus เขตตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ โดยโรงงานโอเลฟินส์ ขนาดกำลังการผลิต 1 ล้านตันต่อปี ใช้ก๊าซอีเทนจาก Shale Gas เป็นวัตถุดิบ จะตอบสนองความต้องการภายในประเทศอเมริกา ใช้เงินลงทุนประมาณ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • โครงการลงทุน ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ ในอินโดนีเซียร่วมกับ Pertamina PTTGC มุ่งลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ โดยศึกษาการร่วมลงทุนกับ Pertamina เพื่อสร้างโรงงานโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง กำลังการผลิตรวม 1.5 ล้านตันต่อปี รายละเอียดความชัดเจนในการลงทุนจะมีข้อสรุปภายในปี 2558
  • โครงการ PU Project : การลงทุนครบวงจรในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน PTTGC ลงทุนซื้อหุ้น Vencorex ในฝรั่งเศส ทำให้ได้เทคโนโลยีการผลิต Isocyanate ผลิตภัณฑ์ต้นน้ำในการผลิต โพลิยูรีเทน นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมโพลีออล (Polyols) โดยมี เป้าหมายการลงทุนตั้งโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด์ (PO) ขนาดกำลังการผลิต 200,000 ตันต่อปี นำไปสู่การผลิตโพลีออล วัตถุดิบต้นทางสำหรับผลิตภัณฑ์โพลิยูรีเทน ใช้เงินลงทุนประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะมีข้อสรุปในปีนี้

ทางด้านโครงการลงทุนในประเทศเพื่อขยายกำลังการผลิตได้มีความคืบหน้าโดยโครงการหลักจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2558 ได้แก่

  • โครงการฟีนอล 2 เพื่อผลิตฟีนอล 250,000 ตันต่อปี และ อะซีโตน 155,000 ตันต่อปี
  • โครงการทีโอซีไกลคอลเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตอีก 90,000 ตันต่อปี
  • โครงการอะโรเมติกส์ 2 กำลังการผลิตพาราไซลีน 115,000 ตันต่อปี เบนซีน 35,000 ตันต่อปี ออร์โธไซลีน 20,000 ตันต่อปี