PTTGC จับมือ อบก. ร่วมลดโลกร้อน นำร่องโครงการลดก๊าซเรือนกระจก

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)-PTTGC ผู้ผลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของไทย โดยนายบุญเชิด สุวรรณทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ที่ 3 จากขวา) ลงนาม MOU เข้าร่วมโครงการนำร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค สมัครใจของไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme) ที่จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PTTGC มีเป้าหมายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ10 โดยมุ่งสู่การเป็น Green Factory, Clean Energy มุ่งพัฒนาให้เกิดสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทธุรกิจเคมีภัณฑ์แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ใน DJSI เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน