มติบอร์ด พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ ปตท. ยกเลิกการใช้ท่ออ่อน (Flexible Hose) จากบริษัทผู้ผลิตที่ใช้ในปัจจุบันไว้ก่อน

คณะกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เห็นควรให้ดำเนินการตามข้อแนะนำของคณะกรรมการ ปตท. ที่ให้ยกเลิกการใช้ท่ออ่อน (Flexible Hose) จากบริษัทผู้ผลิตที่ใช้ในปัจจุบันไว้ก่อน และเร่งศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายน้ำมันในทะเล ตามที่กระทรวงพลังงานได้รายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อติดตามความคืบหน้าการระงับเหตุท่อน้ำมันดิบรั่วในทะเล มีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ปตท. ที่ให้ยกเลิกการใช้ท่ออ่อน (Flexible Hose) จากบริษัทผู้ผลิตที่ใช้ในปัจจุบันที่ท่ออ่อนเกิดการรั่วขึ้นไว้ก่อน โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนท่อดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังเร่งศึกษาแนวทางในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายน้ำมันในทะเล ตามที่กระทรวงพลังงานได้รายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาระยะยาว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากกระบวนการขนถ่ายน้ำมันในทะเล

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวว่า การดำเนินการปรับเปลี่ยนท่อขนถ่ายน้ำมัน นั้น ฝ่ายจัดการของพีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้ให้ความสำคัญและเตรียมแผนการรองรับด้านมาตรการป้องกันอุบัติเหตุตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุด ก่อนยื่นอนุมัติใช้ท่ออย่างเป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ยังมีมติให้เร่งการฟื้นฟูเยียวยาเฉพาะหน้าสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงร่วมกับจังหวัดระยอง อีกด้วย