มูลนิธิชัยพัฒนา จับมือ 3 พันธมิตร PTTGC, PTTPM และ PTTPL ร่วมมือโครงการถังน้ำสะอาด Innoplus เพื่อใช้ในโครงการตามพระราชดำริ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยแล้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) และ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) ร่วมมือดำเนินโครงการถังน้ำสะอาด Innoplus เพื่อใช้ในโครงการตามพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการจัดเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในงานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วยนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และนายสมศักดิ์ เปรมมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) ร่วมแถลงข่าวโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 มูลนิธิชัยพัฒนา

"โครงการถังน้ำสะอาด Innoplus เพื่อใช้ในโครงการตามพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา" เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของการผลิตถังบรรจุน้ำ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) บริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (PTTPL) บริษัทที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยการบริหารจัดการที่ดี ร่วมกันจัดตั้งโครงการฯ เพื่อจัดหาถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 86 ใบ สำหรับน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในปี 2556 ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการพระราชดำริตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า "แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ยอมรับนับถือโดยทั่วไป ว่าพระองค์คือปราชญ์ในเรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริง ปัญหาน้ำท่วมกับน้ำแล้ง เป็นสิ่งที่ประเทศต้องประสบเป็นประจำทุกปี สร้างความสูญเสียอันใหญ่หลวงแก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไป เพราะการขาดแคลนน้ำ มิได้มีผลโดยตรงแค่เพียงความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังได้ส่งผลไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยส่วนรวมอีกด้วย พระองค์ท่าน จึงได้มีพระราชดำริในการจัดทำโครงการฝนหลวงเพื่อพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำจากบรรยากาศ ซึ่งโครงการฝนหลวง ประสบความสำเร็จและได้การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้จากปริมาณความต้องการฝนหลวง เพื่อช่วยพื้นที่เกษตรกรรมและการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น

วันนี้หลายพื้นที่ที่เคยมีสภาพความแห้งแล้งอันเกิดจากภัยพิบัติจากธรรมชาติได้กลับพลิกฟื้นคืนสู่สภาพที่สดใสอีกครั้งหนึ่งบนผืนแผ่นดินไทยโดยแนวพระราชดำริฝนหลวง อันเกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์ท่าน การให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิชัยพัฒนา มีการดำเนินงานในการเข้าไปช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยจะใช้วิธีการตามแนวพระราชดำริ ที่มีลักษณะประหยัด เรียบง่าย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และคำนึงถึงวิถีการดำเนินชีวิตของราษฎรเป็นสำคัญ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างแท้จริง การมอบถังบรรจุน้ำแก่มูลนิธิชัยพัฒนาในวันนี้ เป็นการสนับสนุนโครงการของมูลนิธิฯในการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำให้มีใช้อย่างพอเพียง เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์อย่างราบรื่นและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ให้ความสำคัญในการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบนโยบายและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและด้วยพันธกิจทางด้านสังคมของบริษัทฯ ในการผสานความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันนี้ เราจึงได้ผสานความร่วมมือองค์กร ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด จัดทำโครงการถังน้ำสะอาด Innoplus เพื่อใช้ในโครงการตามพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ขึ้น โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการทรัพยากรของแต่ละองค์กร นำมาช่วยกันเติมเต็มความสุขและความสมบูรณ์ให้กับสังคม อันจะนำไปสู่ความพร้อมในการพัฒนาต่อไป

ในส่วนของ PTTGC และบริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนรายใหญ่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "InnoPlus" ได้ให้การสนับสนุนเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น หรือที่เรียกว่า LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) ในปริมาณ 15 ตัน โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษที่สามารถผลิตได้เพียงผู้เดียวในประเทศ สำหรับการนำไปผลิตเป็นถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 86 ใบ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2556 ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้ได้ถังน้ำสะอาดคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวได้เป็นอย่างดี สำหรับใช้ในโครงการพระราชดำริในพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคเกษตรกรรมและการดำรงชีพ การแก้ปัญหาภัยแล้ง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้วางแผนและดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคเอกชนเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือ ด้วยการให้การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ และช่วยให้สิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้วบังเกิดผลที่กว้างขวางขึ้น ให้ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างราบรื่นที่สุด"

นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า "ในนามของผู้บริหาร บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการดังกล่าว ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ได้แก่ เม็ดพลาสติกโพลีเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE), เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE),เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) และเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) เราได้คัดเลือกบริษัทลูกค้าที่มีความชำนาญในการผลิตถังน้ำพลาสติกคุณภาพดีเพื่อใช้ในโครงการฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทลูกค้าเป็นอย่างดี สำหรับถังน้ำที่มอบผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาในวันนี้เป็นถังเก็บน้ำบนดิน น้ำที่เก็บในถังสามารถใช้ดื่มได้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เรารู้สึกภูมิใจที่การดำเนินธุรกิจของเรามีส่วนช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้หากมีสิ่งใดที่เราจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนาได้ บริษัทฯ ก็ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง "

นายสมศักดิ์ เปรมมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า "การมีส่วนร่วมของ PTTPL ในครั้งนี้ เป็นการให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดส่งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกสู่บริษัทของลูกค้าผู้ผลิตถังน้ำพลาสติก จนไปสู่ขั้นตอนการจัดส่งถังน้ำให้กับโครงการตามพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนา ทั้งนี้เราเป็นอีกหนึ่งบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ แสะสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้หากมีสิ่งใดที่ทางบริษัทฯสามารถช่วยเหลือสังคมและยิ่งเป็นการช่วยเหลือโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยแล้ว เราเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน"