บอร์ด PTTGC แต่งตั้ง CEOใหม่ วางเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียน

คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เห็นชอบแต่งตั้ง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สานภารกิจเติบโตเป็นศูนย์กลางอาเซียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล โดยมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2555

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ อายุ 59 ปี มีประสบการณ์และเติบโตในสายงานปิโตรเคมีและปิโตรเลียมโดยตรง ได้รับผิดชอบงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กรของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 รวมถึงการบริหารธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ก่อนมาดูแลบริหารด้านการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมในช่วงที่ ปตท.สผ. เริ่มขยายการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในต่างประเทศ จึงนับเป็น CEO ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ PTTGC ที่มีเป้าหมายขยายฐานธุรกิจและแสวงหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในระดับโลก

นายอนนต์ กล่าวว่า "PTTGC เป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งด้านพื้นฐานการผลิต และบุคลากรมีความชำนาญในธุรกิจปิโตรเคมีและปิโตรเลียมอยู่แล้ว การวางทิศทางธุรกิจเพื่อเติบโตในตลาดโลก เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความพร้อมขององค์กรในปัจจุบัน ผมเชื่อมั่นว่าเราสามารถเติบโตก้าวหน้าเป็นเรือธงที่เข้มแข็งในธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในตลาดโลก โดยเฉพาะการเติบโตต่อยอดอุตสาหกรรมปิโตรเคมีให้เป็นศูนย์กลางในกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศไทยมีประสบการณ์การพัฒนามากว่า 20 ปีและมีเครือข่ายด้านการตลาดพร้อมอยู่แล้ว"

นายอนนต์ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับ Certificate in Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University และ ประกาศนียบัตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงได้รับรางวัล Outstanding CEO Awards 2554 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย