PTTGC มุ่งสร้างธุรกิจเคมีภัณฑ์เข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม

นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  (Mr. Supattanapong  Punmeechaow, President & Chief Executive Officer) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด  (มหาชน) หรือ PTTGC  กล่าวว่า การวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญต่อการสร้างและรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน  ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรง

โดยเริ่มจากการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Science & Innovation Center) อยู่ที่จังหวัดระยอง บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 4,500 ตารางเมตร ในปี พ.ศ. 2549 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของ PTTGC อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ และ  กลุ่มธุรกิจโอลีโอเคมี และในปี พ.ศ. 2556 PTTGC ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ (Life Science Research & Technology Center) บนพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตและศักยภาพการแข่งขันแก่ธุรกิจกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals  Business) ได้แก่ เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของโอลีโอเคมี (Oleochemicals) ที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อการดูแลสุขอนามัย และสุขภาพ (Home & Personal Care)

นายสุพัฒนพงษ์  กล่าวว่า PTTGC ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการด้านงานนวัตกรรม เพื่อยกระดับการบริหารจัดการนวัตกรรมให้เทียบเท่าองค์กรชั้นนำในระดับสากล และหนึ่งในกระบวนการนั้นคือการจัดตั้ง International Innovation Advisory Board (IIAB) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาทั้งจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลักดันให้งานวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดในระดับเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ปัจจุบัน PTTGC และบริษัทร่วมทุนมีความพร้อมและมีศักยภาพในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยบุคลากรนักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานวิจัยมากกว่า 220 คน มีศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มีอุปกรณ์/เครื่องมือวิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับและสนับสนุนงานวิจัยในภูมิภาคต่างๆ 9 แห่งทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส มาเลเซีย  และด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัยของ PTTGC ในประเทศ ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา PTTGC มีรายได้กว่า 11,000 ล้านบาท ที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้น (High-Value Product หรือ HVP)  ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าและในปี 2558 นี้ PTTGC มีเป้าหมายจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ HVP เพิ่มขึ้นอีก 15 ผลิตภัณฑ์   และมีรายการสิทธิบัตรซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมกันมากกว่า 700  รายการ ใน 23 ประเทศทั่วโลก

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 3% ของกำไรสุทธิแต่ละปีและจะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยในระยะเวลาอีก 10 ปีจากนี้ PTTGC ตั้งเป้าหมายเพื่อจะมีผลงานวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้แก่บริษัทฯ ปีละ 59,000 ล้านบาท หรือประมาณ 10% ของรายได้รวมบริษัทฯ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) “PTTGC”  ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศไทย  เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ด้วยกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 8.75 ล้านตันต่อปี  กำลังการกลั่นน้ำมันดิบและคอนเดนเสทรวม 280,000 บาร์เรลต่อวัน  บริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจในระดับโลกสู่ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (High Volume Specialties) และ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Chemicals) โดยมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน PTTGC ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำของโลกด้าน  การพัฒนาอย่างยั่งยืน (DJSI) ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ติดต่อกัน 2 ปี และยังเป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน DJSI ดังกล่าว