PTTGC เติบโตยั่งยืน ขยายธุรกิจตามเป้าหมาย

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Mr. Supattanapong Punmeechaow, CEO)  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตของโรงงานในประเทศเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ปี 2559 บริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ทั้งนี้ โครงการขยายกำลังการผลิตที่จะแล้วเสร็จและดำเนินการผลิตในต้นปี 2559 ได้แก่ 1) เอทิลีนออกไซด์ เพิ่มอีก 90,000 ตันต่อปี  2) ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ เพิ่มกำลังการผลิตพาราไซลีน 115,000  ตันต่อปี เบนซีน 35,000  ตันต่อปี 3) โครงการขยายกำลังการผลิต ฟีนอล 250,000 ตันต่อปี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับปัจจัยท้าทายและความผันผวนในธุรกิจ จนได้รับการยอมรับทั้งในเวทีธุรกิจระดับโลกและระดับประเทศ  PTTGC ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน DJSI  Top 10 Worlds Members ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มเคมีภัณฑ์ (Chemical Sector) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (พ.ศ.2556-2558) จาก Dow Jones Sustainability Indices  ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Petrochemicals of the Year 2015 จากสถาบัน Petroleum Economist ในฐานะบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี ที่มีการดำเนินงานตามกลยุทธ์อย่างชัดเจน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และสามารถปรับตัวรับปัจจัยท้าทายในธุรกิจสู่การเติบโตที่ต่อเนื่องและยั่งยืน และรางวัลจากสถาบันชั้นนำที่สำคัญ ได้แก่  Euromoney – Best Managed Company in Asia 2015, Global Compact LEAD จากองค์การสหประชาชาติ, PM’s Award 2015 – รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 9 ประเภทรางวัล, Green Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลเหล่านี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

สำหรับผลประกอบการบริษัทฯ ในไตรมาส 3 ปีนี้ พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบริษัทย่อย  มีกำไรสุทธิ 1.21 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.27 บาท แม้จำนวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วน Adjusted EBITDA Margin ให้อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 11 ท่ามกลางข้อจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน และราคาน้ำมันลดต่ำ

ทางด้านความก้าวหน้าโครงการลงทุน ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในอเมริกา (US Petrochemical Complex) ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดการลงทุน  การเลือกแหล่งวัตถุดิบ  และการพิจารณาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพทางการตลาด โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปกลางปี 2559

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น

พีทีที  โกลบอล  เคมิคอล  ผู้ประกอบการปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของประเทศไทย  เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน  มีกำลังการผลิต ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์รวม 8.75 ล้านตันต่อปี ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทชั้นนำของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (DJSI) ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ติดต่อกัน 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)