PTTGC จับมือ VISTEC ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า (Frontier Research) ผ่านโครงการ   นำร่อง 2 โครงการ ด้านการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถผลิตวัสดุและเคมีภัณฑ์ใหม่ๆ จากวัตถุดิบที่หลากหลายให้สอดรับกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความร่วมมือดังกล่าวดำเนินในรูปแบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary model) ที่มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ  ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีความยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

จากภาพ (จากซ้ายไปขวา) – นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ – ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ศาสตราจารย์   ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล – อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี และ ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ - อุปนายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี