พีทีทีจีซี ประกาศผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2 ปิโตรเคมีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

กรุงเทพฯ – 24 พฤศจิกายน 2559:  พีทีทีจีซี มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” ในหัวข้อ ปิโตรเคมีเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวม 39 รางวัล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมี ;

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี กล่าวว่า บริษัทฯ จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมีและส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการวาดภาพระบายสี โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด ทั้งนี้ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีนับเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทดแทนวัสดุธรรมชาติทำให้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวกสบาย และทำให้เกิดการต่อยอดทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ

“เยาวชนคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติและถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต กิจกรรมนี้ จึงมีความสำคัญในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจในเรื่องปิโตรเคมี ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ผ่านการวาดภาพระบายสี โดยเยาวชนสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน เช่น สีน้ำ  สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน้ำมัน ดินสอดำ นับเป็นการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งในด้านวิชาการและศิลปะการวาดภาพ”  นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ ผลงานวาดภาพระบายสีที่นักเรียนส่งเข้าประกวดในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 710 ภาพ ซึ่งมีผลงาน ที่ได้รับการตัดสินเข้ารับรางวัลรวม 39 รางวัล โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญในด้าน การสื่อความหมายเกี่ยวกับประโยชน์ของปิโตรเคมี จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกจะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี โดยจะจัดแสดง ณ โถงนิทรรศการ ณ สำนักงานระยอง ด้วย

สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2  ประกอบด้วย

 1. คุณปรีดา ปัญญาจันทร์  : นักวาดภาพประกอบหนังสือเด็ก นักเล่านิทานสำหรับเด็ก และอาจารย์พิเศษสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. คุณจินตนา เปี่ยมศิริ : อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. คุณธีระวัฒน์ คะนะมะ : ศิลปิน อาจารย์พิเศษ เขียนภาพศิลปะเด็ก และกิจกรรมเพื่อเด็ก
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปิโตรเคมี  ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (PETROMAT)​
 5. คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร  พีทีทีจีซี

 

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการมหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ระดับประถมศึกษา
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ช.เกียรติศักดิ์ นฤชาติ อายุ 11 ปี ชั้น ป.5 จ.สิงห์บุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : ด.ญ.อัศยาณี จารุกิจสินไพศาล อายุ 9 ปี ชั้น ป.4 จ.ปทุมธานี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ.ธฤษวรรณ สุวรรณ์ อายุ 12 ปี ชั้น ป.6 จ.มหาสารคาม
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : ด.ญ.สมัชนันท์ รอดเกิด อายุ 14 ปี ชั้น ม.3 จ.ชลบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท : นายธนาธิป นาฉลอง อายุ 15 ปี ชั้น ม.3 จ.ชัยภูมิ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : ด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล อายุ 13 ปี ชั้น ม.2 จ.ชลบุรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะกรรมการมีมติให้มีรางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายวรุฒน์ ผ่องภักต์ อายุ 18 ปี ชั้น ม.6 จ.เพชรบุรี
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท : นายสิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์ อายุ 16 ปี ชั้น  ม.4 จ.ชลบุรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท : น.ส.กวินทิพย์ สินแต้ อายุ 17 ปี ชั้น ม.5 จ.ราชบุรี
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล