GC เดินหน้า “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” มอบถุงแดงและถังแดง ให้กรุงเทพมหานคร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยยังเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส GC ได้วางแผนการต่อยอดสนับสนุนและสร้างความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะติดเชื้อให้ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร สนับสนุนถุงขยะสีแดงสำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 5,000 ใบ และถังขยะสีแดงแบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง จำนวน 50 ใบ จาก “โครงการฮาวทูแยก..แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการคัดแยกและทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่เชื้อได้อีก โดยมีคุณชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

GC ยังคงยืนหยัดสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเร็ว โดยสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่ https://howtoyeak.pttgcgroup.com/