GC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์

GC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัทโปลิโฟม ร่วมพัฒนาและส่งมอบ “หุ่นยนต์แบ่งปัน” หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณบุญชัย ชุณหวิกสิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์ หัวหน้าคณะทำงาน ROBOT เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ IRAPs SHaRE-aGIVeR (ไอ-ราฟ แชร์-อะ-กิฟ-เวอร์) หรือ หุ่นยนต์แบ่งปัน ให้กับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช การผสานความร่วมมือในวันนี้จากภาคการศึกษา ภาคเอกชน ถือเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกัน และถือเป็นอีกขั้นของความร่วมมือที่มุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์ของไทยและคนไทยทุกคนผ่านช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัส COVID-19 และเชื้อโรคต่างๆ ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

ในวันเดียวกัน คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ และคุณอนุทิน ช่วยเพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ GC ร่วมส่งมอบหุ่นยนต์แบ่งปันให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี

สำหรับหุ่นยนต์แบ่งปันนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GC, KMUTNB (ทีมแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 8 สมัย) VISTEC มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และกลุ่มบริษัท Polyfoam ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำไปใช้งานในโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ โดย GC ร่วมหาข้อควรปรับปรุงตัวต้นแบบ และ หาทางแก้ไข พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาล รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหุ่นยนต์แบ่งปัน โดยในอนาคต จะทำถาดวางเครื่องมือ อาหาร และเวชภัณฑ์ เพื่อติดตั้งกับหุ่นยนต์ โดยถาดดังกล่าว มีส่วนประกอบจากเม็ดพลาสติกชีวภาพเกรดพิเศษ (PLA) ที่มีคุณสมบัติสลายตัวได้ทางชีวภาพ แข็งแรง และยืดหยุ่น โดยจะพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing Technology) เพื่อทำถาดดังกล่าว

ทั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก VISTEC เป็นผู้สนับสนุน Software ออกแบบและสร้างระบบ Web Page เพื่อบันทึกข้อมูลคนไข้ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สื่อสารกันได้อย่างชัดเจน ลดข้อผิดพลาดในการรักษา นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัท Polyfoam ร่วมออกแบบและสนับสนุนวัสดุจัดทำโครงหุ่นยนต์ โดยหุ่นยนต์สามารถส่งสิ่งของ ยา เวชภัณฑ์ อาหาร แฟ้มทะเบียนประวัติคนไข้เวลาเดินตรวจ ฯลฯ ไปยังจุดต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แบบอัตโนมัติ สามารถเปิดเพลงหรือเปิดวิดีโอต่างๆเพื่อบรรเทาความเครียดของผู้ป่วยได้ และยังสามารถใช้โปรแกรมเพื่อการประชุมทางไกล (Teleconference) ระหว่างคนไข้กับหมอได้อีกด้วย ถือเป็นการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) เพื่อลดการสัมผัส และป้องการการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 และเชื้ออื่นๆ ได้อีกทางหนึ่ง