โครงสร้างการบริหารความยั่งยืนของ GC

GC จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงานทางด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนในองค์กรอย่างแท้จริง ประกอบไปด้วยคณะกรรมการกำกับนโยบายความยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่บริหารในระดับนโยบาย สมาชิกประกอบไปด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) เป็นประธานกรรมการ และมีผู้จัดการใหญ่ (PSD) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ (COE) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น (SEVP-U) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย (SEVP-D) และผู้บริหารระดับสูงสุดที่อยู่ในคณะจัดการ (Management Committee) เป็นกรรมการ และอีกคณะซึ่งมีหน้าที่ในระดับบริหารคือ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสมาชิกประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงสุดของสายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร(SCB) เป็นประธานและมีผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นกรรมการ