การประเมินประเด็นสำคัญ

ในการระบุประเด็นสำคัญของ GC จะมีการพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในประกอบไปด้วยกลยุทธ์การดำเนินงาน ความเสี่ยงและโอกาส กรอบการดำเนินงาน และการประเมินการดำเนินการทางด้านความยั่งยืนของบริษัท ส่วนปัจจัยภายนอกพิจารณาจากการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกจะนำมาประเมินประเด็นสำคัญของบริษัทฯ

การกำหนดประเด็นสำคัญบริษัทฯจะมีการทบทวนทุกปี โดยผลลัพธ์จะถูกนำมาเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับประกอบการตัดสินใจวางแนวนโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างเหมาะสม

กระบวนการจัดทำ Materiality
Materiality Matrix