Sustainability at Heart

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมายหรือ SDGs โดยได้ประเมินระดับความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs และการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี สำหรับการประเมินครั้งนี้ยังคงพบว่าการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ตอบสนองต่อเป้าหมายส่วนใหญ่ของ SDGs เนื่องจากแต่ละเป้าหมายของ SDGsมีความเชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯตอบสนองต่อเป้าหมาย SDGs อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ แผนกลยุทธ์บริษัทฯ ประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัทฯ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้คัดเลือก 2 เป้าหมายหลัก และ 4 เป้าหมายรอง อย่างไรก็ตาม เป้าหมายทั้งหมดของ SDGs ต่างมีความสำคัญต่อบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้