การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ จึงจัดให้มีการสื่อสารกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านหลากหลายช่องทางเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ รวมถึงรับข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจและวางแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ถือหุ้น 2) หุ้นส่วนทางธุรกิจ 3) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และ 4) พนักงาน โดยรูปแบบการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียจะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่น การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ การประชุมคู่ค้าและลูกค้า การประชุมนักวิเคราะห์ ศูนย์บริการลูกค้า การเข้าร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆและระบบออนไลน์ภายในบริษัทฯ เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสามารถดูได้ที่ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

คลิกเพื่อขยาย