แนวทางการจัดทำรายงาน

กระบวนการประเมินประเด็นที่สำคัญของบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ

การประเมินคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า