นโยบาย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือตามแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนานโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริม การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

การจัดการด้าน QSHE