การประเมินความเสี่ยงและลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) ระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ 12 ฐานการผลิตใน 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ และโปแลนด์ รวมทั้งประเมินคู่ค้าทางธุรกิจ และคู่ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการควบคุมการจัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดทำแนวทางการจัดการในพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนภายในกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อระบุมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการประเมินความเสี่ยงนี้ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรม และระดับพื้นที่ปฏิบัติการใน12 ฐานการผลิตใน 9 ประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงการระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลกระทบในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Group) เช่น เด็ก กลุ่มชนพื้นเมือง แรงงานต่างชาติ และการประเมินโอกาสที่อาจเกิดผลกระทบในระดับประเทศ ระดับปฏิบัติงาน และระดับบุคคล โดยเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนดำเนินการโดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ ครอบคลุมสิทธิมนุษยชน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ สิทธิแรงงาน สิทธิชุมชน ห่วงโซ่อุปทาน ความมั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสิทธิผู้บริโภค

จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risks) หลังจากจัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขด้านสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการควบคุมผลกระทบตลอดห่วงโซ่คุณค่า

แผนผังประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง: ผลกระทบ

ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านขนาด ขอบข่าย และข้อจำกัดของความสามารถในการฟื้นฟูแก้ไขผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นอย่างน้อยให้กลับไปมีสภาพดังเดิม

ระดับของผลกระทบ ลักษณะของผลกระทบ
4 สูงมาก
 • ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบในวงกว้างหรือส่งผลต่อกลุ่มประชากรที่เกินกว่าขอบเขตของพื้นที่ปฏิบัติการ
 • บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้สิทธินั้นกลับคืนมาได้
 • ผลกระทบ / เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาร่วมกับบริษัทฯ
3 สูง
 • บริษัทฯ มีความจงใจในการให้ความช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน (Legal Complicity)
 • ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติการ
 • บริษัทฯ มีความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Vulnerable Group)
2 ปานกลาง
 • บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานอื่น (Non-legal Complicity)
 • บริษัทฯ ไม่สามารถตอบสนองต่อข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือภายนอกได้
1 ต่ำ
 • ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในหรือภายนอกได้รับการป้องกันแก้ไขในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ และโดยกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของบริษัทฯ
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง: โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ระดับโอกาสที่จะเกิดขึ้น ลักษณะของโอกาสที่จะเกิดขึ้น
4 มีโอกาสสูง (>25%) เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในพื้นที่ปฏิบัติการหลายครั้งต่อปี
3 มีโอกาสปานกลาง (10-25%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการเป็นครั้งคราว
2 มีโอกาสน้อย (1-10%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการน้อยมาก แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น
1 มีโอกาสน้อยมาก (<1%) เหตุการณ์เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่เป็นประเภทเดียวกับพื้นที่ปฏิบัติการ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ปฏิบัติการ
ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

พื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ (รวมถึงคู่ธุรกิจที่บริษัทฯ มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ)

คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มจัดหาวัตถุดิบ (Critical Tier 1 Feedstock Suppliers)

คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มจัดหาสินค้าและบริการอื่น ๆ (Critical Tier 1 Non-Feedstock Suppliers)

ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 • สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงานและผู้รับเหมาในพื้นที่ปฏิบัติการ
 • ผลกระทบจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
 • สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน
 • มาตรฐานการดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของชุมชนทิ้งถิ่น
 • การจ้างงานในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน
 • การจ้างงานในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การพิจารณาประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน
 • แนวทางการจ้างงาน
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
ร้อยละของพื้นที่ปฎิบัติการที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและมีแนวทางการควบคุม
ร้อยละของพื้นที่ปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละของพื้นที่ปฏิบัติการที่พบว่ามีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ร้อยละของพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางการควบคุม แนวทางการควบคุม
พื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ (รวมถึงคู่ธุรกิจที่บริษัทฯ มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ) 100 95 100 ดำเนินงานตามระบบการจัดการของบริษัทฯ เช่น คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับคู่ธุรกิจ และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นต้น
คู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญในกลุ่มจัดหาวัตถุดิบ (Critical Tier 1 Feedstock Suppliers) 100 100 100 ดำเนินงานตามระบบการจัดการของบริษัทฯ เช่น ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และกรอบการจัดการด้านความยั่งยืน เป็นต้น
คู่ธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการควบคุมการจัดการ - - - ไม่มีคู่ธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทฯ
ประเด็นที่สำคัญด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จากการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า บริษัทฯ มีระดับความเสี่ยงด้านสิทธิของชุมชน ที่เหลืออยู่ในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง และไม่มีชนกลุ่มน้อย รวมทั้งชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางควบคุมและฟื้นฟูประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเสี่ยง ดังนี้

1. ประเด็นจากกิจกรรมการหยุดซ่อมบำรุง

รายละเอียด:

 • เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่น แสง และความสั่นสะเทือน ที่อาจเกิดจากกิจกรรมการหยุดซ่อมบำรุง
 • ความถี่ในการหยุดซ่อมบำรุงของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด

แนวทางการควบคุม:

 • การดำเนินกิจกรรมการหยุดซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ (ดำเนินการเป็นครั้งคราว)
 • แจ้งแผนการดำเนินงานการหยุดซ่อมบำรุงให้ชุมชนรับทราบ
2. ประเด็นอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน

รายละเอียด:

 • ผลกระทบด้านสุขภาพ และแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน พนักงาน และหน่วยงานภายนอก (เช่น พนักงานดับเพลิง)

แนวทางการควบคุม:

การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน

 • การเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

การแก้ไขปัญหาในระยะยาว

 • จัดทำแผนการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขในระยะยาว
 • ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ และตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวดก่อนใช้งาน
 • ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัย
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อประเมินอันตรายหรือเหตุการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และสื่อสารข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนเข้าใจในสถานการณ์และภาพรวมความเสี่ยงดังกล่าว
 • พิจารณาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และจัดหาอุปกรณ์ สารเคมี รวมถึงเรือโยง (Tug Boat) เพื่อใช้ในการขจัดคราบน้ำมันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. ประเด็นการจัดหาวัตถุดิบ

รายละเอียด:

 • โอกาสในการเกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์ม ข้าวโพด อ้อย และมันสำปะหลัง
 • บริษัทฯ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากคู่ค้าจัดหาวัตถุดิบที่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานในรูปแบบอื่นที่ผิดกฎหมาย

แนวทางการควบคุม:

 • ดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า การควบคุมดูแล การกำหนดความสามารถในการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้า
 • ชี้แจงให้ผู้ค้าในระดับปฏิบัติการรับทราบ และปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด และมาตรฐานของบริษัท และกฎหมายแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยเรื่องสิทธิแรงงาน
 • สื่อสารความสำคัญและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในงานประชุมคู่ค้าประจำปี
 • ประเมินผลกระทบตามหลักการทางสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาลให้กับคู่ค้าที่สำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดตามที่ได้วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิลูกค้าในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ เข้าตรวจสอบคู่ค้า
4. ประเด็นการจัดหาสินค้าและบริการอื่นๆ

รายละเอียด:

 • ผู้รับเหมาอาจมีความรู้ไม่เพียงพอในการใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน

แนวทางการควบคุม:

 • ดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า การควบคุมดูแล การกำหนดความสามารถในการดำเนินงาน การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานของคู่ค้า
 • จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมา
 • บูรณาการมาตรฐาน และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกคู่ค้าา
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมา และจัดตั้งทีมงานให้ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยแก่บริษัทผู้รับเหมา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านระบบและวัฒนธรรมความปลอดภัย ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทุกไตรมาส
5. ประเด็นการใช้สารเคมี การควบคุมมลพิษ และการจัดการของเสีย

รายละเอียด:

 • ผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อม และชุมชน หากบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

แนวทางการควบคุม:

 • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งครอบคลุมการจัดการของเสีย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการบริหารจัดการน้ำ
 • ติดตาม และทบทวนการปล่อยมลพิษทุกประเภทที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • ดำเนินการตรวจประเมินการจัดการของเสียเป็นประจำ และจัดทำแผนตอบสนองในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
 • พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การติดตั้ง Bio-filter
 • ดำเนินโครงการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชีวิตของ ชุมชนรอบโรงงาน และสังคม เช่น โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ชุมชนเข้าถึงน้ำดื่มและน้ำใช้ที่สะอาด
6. ประเด็นด้านการหกรั่วไหลของน้ำมัน

รายละเอียด:

 • เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ได้เกิดเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลปริมาณ 50,000 ลิตร ลงในทะเล และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และเกิดการทำลายสภาพแวดล้อม

แนวทางการควบคุม:

การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน

 • ดำเนินการเก็บคราบน้ำมันให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หลังเกิดเหตุการณ์
 • ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก้ผู้ได้รับผลกระทบ

การแก้ไขปัญหาในระยะยาว

 • จัดทำแผนฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการแก้ไขระยะยาว
 • ทบทวนกระบวนการปฏิบัติ และการดำเนินงานที่มีความเสี่ยง เช่น ห้ามทำการสูบถ่ายน้ำมันขณะมีคลื่นสูงกว่า 2.5 เมตร
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเข้มงวดก่อนใช้งาน
 • พิจารณาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และจัดหาอุปกรณ์ สารเคมี รวมถึงเรือโยง (Tug Boat) เพื่อใช้ในการขจัดคราบน้ำมันในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • ปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว
 • ทบทวนแผนฉุกเฉินและฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ