สังคม

GC บูรณาการหลักปฏิบัติตามเกณฑ์สูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact LEAD) เข้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ส่งผลให้ GC ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น รายละเอียดของการริเริ่มและดำเนินการ เพื่อความยั่งยืนทางด้านสังคมขององค์กร มีดังนี้

เติบโต-งอกงาม-ยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)