กลยุทธ์ด้านภาษี

“บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ”

บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ด้านภาษีด้วยความเที่ยงตรง โปร่งใส และยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยวางหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์และนโยบายทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานอันยาวนานที่ผ่านมา

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านภาษี โดยมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้รายงานความคืบหน้าด้านการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลจากรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ รายงานการตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและปรับลดความเสี่ยงที่อาจมีขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุนการประกอบธุรกิจและธุรกรรมการพาณิชย์ในแต่ละวัน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริหารองค์กรให้มีความต่อเนื่อง คล่องตัว เหมาะสม และยั่งยืน เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติตามระบบภาษีสากลที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านภาษีที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่
จรรยาบรรณด้านภาษี

กลุ่มบริษัท ฯ มีการกำกับดูแลและปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้องและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางความยั่งยืน เพื่อเป็นผู้นำทางด้านภาษี เติบโตทางภาษีอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ต่อสังคม

การปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ดำเนินงานทางด้านภาษีโดยมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ยื่นและคืนภาษีอย่างถูกต้องและแม่นยำ และสามารถลดค่าใช้จ่ายการปรึกษาทางภาษีของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลการยื่นภาษีเพื่อวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบเพื่อให้มีการปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้อง ทันต่อกฎหมายและข้อบังคับที่มีการปรับเปลี่ยน ศึกษาบทเรียนทางด้านการตรวจสอบภาษี การแบ่งปันความรู้ทางด้านภาษี และการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีโดยผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ (Web Application) ตั้งแต่ปี 2561 ในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะเปิดตัว Tax Alert ที่เป็นการจัดการกับกฎหมายทางด้านภาษีตัวใหม่และการตีความทางกฎหมาย และจะส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ไปยังกลุ่มบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายในการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ นำไปใช้ และสนับสนุนงานที่กำลังปฏิบัติเพื่อให้มันใจได้ว่าปฏิบัติทางด้านภาษีนั้นถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้ Control Self-Assessment (CSA) กับนโยบายการควบคุมภายในเพื่อที่จะระบุความเสี่ยงทางภาษีและตัวควบคุมหลัก ประเมินผลของตัวควบคุมที่ใช้อยู่ ติดตามตรวจสอบสิ่งที่ขาด และจัดหาแนวทางการฟื้นฟู

การกำกับดูแลทางภาษี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการกำหนดราคาโอนในประเทศไทย และข้อบังคับของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อจัดทำเอกสารการทำธุรกรรม (Local File) ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้สมบูรณ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประสานงานกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำเอกสารราคาโอนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (Master File) และรายงานระหว่างประเทศ (Country-by-Country Report: CbCR) ให้สอดคล้องตามนโยบายของกลุ่ม ปตท. ซึ่งตัวแทนของบริษัทฯ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานระหว่างประเทศในนามของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่านโยบายของกลุ่มบริษัทฯ สอดคล้องกับราคาตลาด

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารทางภาษีที่สอดคล้องกับกฏหมายและระเบียบทางภาษี บริษัทฯ เปิดเผยหลักการการจัดการความเสี่ยงด้านภาษีและประยุกต์แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางด้านภาษีโดยวางแนวทางตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางภาษีของรัฐบาลและแนวทางการบริหารจัดการทางภาษี บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านภาษีจากการลงทุนในประเทศที่ปลอดภาษี (Tax Haven) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยง โดยพิจารณามาตรการป้องกันการวางแผนทางภาษีที่มีผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายกำไรเพื่อไปเสียภาษีในประเทศที่ภาระภาษีต่ำกว่า (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 5: Harmful Tax Practices) สำหรับองค์กรที่ไม่มีการดำเนินการภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีสินค้าและบริการ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และองค์กรที่ไม่ได้มุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Exchange on Information: EOI) ทางภาษี ที่อยู่ในรายชื่อสมาชิก Global Forum และ OECD

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัท ฯ มีความโปร่งใสทางภาษีที่เปิดเผยแก่ภาครัฐในการเปิดเผยทางภาษีที่ตรงตามความต้องการทางด้านกฎหมาย บริษัท ฯ ยินดีให้ความร่วมมือในการเปิดเผยทางด้านภาษี พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านภาษี และรายงานการดำเนินการที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแล และจัดการทางภาษีเพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลยุทธ์และนโยบายทางภาษีนั้นก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อกลุ่มบริษัท ฯ และสอดคล้องกับTax Roadmap ที่วางไว้

บริษัทฯ ได้จัดทำ Tax Roadmap ระยะยาว ที่มีความสอดคล้องกับ Tax Maturity Model เพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับการกำกับดูแลและการจัดบริหารการด้านภาษี ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยง และจรรยาบรรณด้านภาษี

การดำเนินการทางภาษี

บริษัท ฯ มีการดำเนินงานทางภาษีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้นดังนี้

จรรยาบรรณด้านภาษี

การปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้อง

ในปี 2563 บริษัทฯ วางแผนที่จะทำ CSA กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าภายในประเทศ เพื่อที่จะควบคุมขั้นตอนทางภาษีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ กำลังดำเนินงานในการยกระดับระบบการคำนวณการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ที่สอดคล้องกับกฎหมายทางภาษีของไทย บริษัท ฯ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบออนไลน์ (E-Withholding Tax) เพื่อให้พร้อมสำหรับการยื่นภาษีในอนาคตเมื่อกฎหมายบังคับใช้ Robotic Process Automation (RPA) ถูกนำมาช่วยในขั้นตอนพื้นฐานเพื่อดำเนินงานเพิ่มความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และช่วยสร้างคุณค่าทางธุรกิจ โดยผ่านทางการประมวลผลแบบอัจฉริยะสำหรับทางการเงินและบัญชี นอกจากนี้บริษัทฯ มี RPA Roadmap ที่ระบุขั้นตอนการโอนภาษีแบบอัตโนมัติ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับกฎหมายและลดความเสี่ยงทางภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value-Added Tax: VAT) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax: WHT) และภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)

การกำกับดูแลทางภาษี

ในปี 2562 บริษัทฯ เริ่มนำรายการตรวจสอบการปฏิบัติทางภาษีอย่างถูกต้องโดยตนเองมาใช้ในการประเมินความถูกต้องทางด้านภาษีภายในบริษัทฯ องค์กร บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย และมีแผนที่จะสื่อสารการทำรายการตรวจสอบการปฏิบัติทางด้านภาษีไปยังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าในต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางภาษีของแต่ละประเทศ ในปี 2563 บริษัท ฯ มุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลทางภาษี นโยบาย และแนวทางทางภาษี และกำลัง ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานความเชื่อมั่น (Assurer Team) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านกำกับดูแลและวางแผนทางการเงินและบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและโครงสร้างภายใน พร้อมทั้งสร้างแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นมาตรฐานกับกลุ่มบริษัทฯ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในการกำกับดูแล นโยบาย และแนวทางทางภาษีในกลุ่มบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สื่อสารแนวทางการตรวจสอบสุขภาพทางด้านภาษี (Tax Health Check Guideline) ให้กับ 7 บริษัทในกลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการยื่นและคำนวนภาษีเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่พลาดประเด็นสำคัญ บริษัท ฯ ยังคงใช้แนวทาง 5 ปีเพื่อให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสุขภาพทางด้านภาษีสำหรับ 10 บริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้าในปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยงานทางภาษีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการฝึกอบรมทางด้านภาษีให้กับพนักงานบัญชีและการเงิน ทั้งพนักงานที่รับผิดชอบทางด้านกลยุทธ์ การวางแผน และการดำเนินงานทางภาษี ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดฝึกการอบรมที่ครอบคลุมด้านการกำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการข้ามชาติ เช่น วิธีการดำเนินงาน ราคาตลาด การหลีกเลี่ยงการเกิดข้อพิพาททางการกำหนดราคาซื้อขายสำหรับกิจการข้ามชาติ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563

ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ แสดงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยทางภาษีตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยกลยุทธ์และนโยบายทางภาษีที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจ และการสื่อสารอย่างโปร่งใสกับผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างฉับไว