ความโปร่งใสด้านภาษี

บริษัทฯ เปิดเผยภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศ และอัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่นอกเหนือจากรายการข้อกำหนดที่ต้องเปิดเผยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยตามตารางด้านล่างเป็นข้อมูลรายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยข้อมูลกำไรจากการดำเนินการ และการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (รวมถึงภาษีเงินได้ที่รอการชำระ) ในประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ ข้อมูลนี้มีความสอดคล้องกับงบรวมของรายได้ในปี 2562 สำหรับภาษีเฉพาะกลุ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินอุดหนุนทางการเงินอื่น ๆ มักเกินจำนวนรวมของภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะไม่ถูกนำมาคิดคำนวณรวม

การชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลแยกตามประเทศประจำปี 2562
หน่วย: ล้านบาท
ประเทศ * รายได้ (A) กำไรจากการดำเนินงาน (B) ภาษีรายได้นิติบุคคล (C)
ไทย 398,442.10 8,362.65 546.66
ฝรั่งเศส 8,916.19 1.56 33.10
สหรัฐอเมริกา 2,407.17 89.44 46.87
ประเทศอื่น ๆ 3,044.77 (13.76) 22.74
ส่วนแบ่งผลกำไร/ขาดทุนจากบริษัทร่วม/คู่ธุรกิจ - 4,558.77 -
รวม (Total) 412,810.24 12,998.66 649.36

หมายเหตุ:
* ประเทศที่บริษัทฯ มีฐานการผลิต

(A) รายได้จากการขายและบริการ

(B) กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี

(C) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งรวมภาษีรอชำระ

การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 และ 2562 เป็นดังต่อไปนี้

 • รายได้จากยอดขายและการบริการลดลงร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์โดยรวมที่ลดลงของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับอิทธิพลจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน การเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตของบริษัทฯ และการลดลงของปริมาณผลิตภัณฑ์เนื่องจากการหยุดทำงานเพื่อซ่อมบำรุงรักษาตามแผนของธุรกิจหลัก ได้แก่ ฐานการผลิตอะโรเมติกส์และโรงกลั่นน้ำมัน รวมถึงสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าในปี 2562
 • กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน มีการลดลงในร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากการลดลงของส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (i) ส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบที่ประเทศดูไบ (ii) ส่วนต่างราคาพาราไซลีนและเบนซีนกับคอนเดนเสท (iii) ส่วนต่างราคาโอเลฟินส์และแนพธา ซึ่งส่งผลให้การเรียกเก็บภาษีของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจโรงกลั่น อะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ลดลง
 • การลดลงของผลการดำเนินงานในส่วนของธุรกิจโรงกลั่น อะโรเมติกส์ และโอเลฟินส์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นส่งผลให้การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ในอัตราร้อยละ 78 ของอัตราปกติ เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีจาก BOI

ธุรกิจในต่างประเทศมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลการดำเนินงานในเชิงบวกในปี 2562 ดังนี้

 • ธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากมีการฟื้นตัวทางการตลาดและราคาที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ HDI และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ และเป็นที่น่าสังเกตว่าธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสจ่าย CIT สูง เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรของบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ จะถูกเรียกเก็บภาษีเงินได้ซึ่งคำนวณจากอัตรากำไรขั้นต้น
 • ธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลกำไรมาจากธุรกิจพลาสติกชีวภาพ และ HDI ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดภาษีที่สูงขึ้นภายใต้ภาษีของรัฐบาลกลาง
 • สำหรับประเทศอื่น ๆ บริษัทส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเมื่อเทียบกับปี 2561 เพราะบริษัทที่สิงคโปร์ถอนการลงทุน โดยบริษัทเหล่านั้นมีการจ่ายภาษีเงินได้เป็นไปตามอัตราภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศนั้น ๆ

ตารางด้านล่างแสดงอัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ข้อมูลนี้สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนรวม และงบกระแสเงินสด

อัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริงในปี 2562
หน่วย: ล้านบาท
ปี 2561 ปี 2562 ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 43,257 12,999 -
จำนวนภาษีที่ได้รายงาน 2,986 649 -
อัตราภาษีที่ได้รายงาน (ร้อยละ) 6.9 5.0 6.5
ภาษีที่จ่ายจริง 5,279 1,553 -
อัตราภาษีที่จ่ายจริง (ร้อยละ) 12.2 11.9 12.1

บริษัทฯ จัดการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายทางภาษีของแต่ละประเทศอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์แก่สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ร้อยละ 97 เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ที่มีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 20

บริษัทฯ มีค่าเฉลี่ยอัตราทางภาษีที่ได้รายงานและภาษีที่จ่ายจริงที่ร้อยละ 6.5 และ 12.1 ตามลำดับ และต่ำกว่าอัตราภาษีตามกฏหมายเพราะบริษัทฯ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี และได้รับการลดหย่อนภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment, BOI) แห่งประเทศไทย สิทธิยกเว้นภาษีที่ได้รับจาก BOI แบ่งออกเป็นสามด้านหลัก ได้แก่ (i) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (การขยายการยกเว้นภาษี (Tax Holiday)) เป็นเวลา 8 ปี (ii) ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี (iii) อนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า จากภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 10 ปี

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี (Earnings Before Taxes: EBT) ที่เหลืออยู่มาจากกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ซึ่งได้จากการบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method)

การตรวจสอบอัตราภาษีที่แท้จริงของกลุ่มบริษัทฯ ได้อธิบายดังต่อไปนี้

การตรวจสอบอัตราภาษีที่แท้จริง
หน่วย: ล้านบาท
รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562
อัตรา จำนวน อัตรา จำนวน
กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษี 43,257 12,999
ภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 20% 8,651 20% 2,600
ผลต่างของอัตราภาษีตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ 32 1
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี(A) : (5,995) (2,208)
- ไรจากการดำเนินงานได้ที่ได้รับจากการยกเว้นภาษี และจากสิทธิประโยชน์ (5,451) (2,079)
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (544) (129)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักค่าลดหย่อนภาษีต่างๆ (B) 232 279
ประมาณการหนี้สินของปีก่อนหน้า 21 (22)
อื่นๆ 45 (1)
รวม 6.9% 2,986 5.0% 649

หมายเหตุ:

(A) รายได้ที่ไม่ได้ถูกหักลบจากภาษีมาจากคำอธิบายดังนี้

 • กำไรจากการดำเนินงานได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีได้รับจากการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,452 ล้านบาท ในปี 2561 และ 2,079 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย
  • i. รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีได้รับจากการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ของ BOI เป็นจำนวน 2,705 ล้านบาท ในปี 2561 และ 765 ล้านบาท ในปี 2562
  • ii. ผลจากการหักค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมากจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนในปี 2561 ได้จำนวน 1,311 ล้านบาท และในปี 2562 ได้จำนวน 901 ล้านบาท
  • iii. ผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ไม่ต้องมีการเสียภาษีเป็นจำนวนเงิน 1,379 ล้านบาท ในปี 2561 และ 912 ล้านบาทในปี 2562
 • สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส่วนใหญ่เกินจากการขาดทุนสะสม (กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าตอบแทนจากการเลิกจ้างงาน) และหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเป็นจำนวน 544 ล้านบาท ในปี 2561 และ 129 ล้านบาท ในปี 2562

(B) ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักค่าลดหย่อนภาษีส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนของพนักงานแบบระยะสั้นและการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ความแตกต่างระหว่างอัตราภาษีที่ได้รายงานและอัตราภาษีที่จ่ายจริงที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 • ภาษีเงินได้ที่รอการชำระ:

  • i. หนี้สิ้นผลประโยชน์ของพนักงาน
  • ii. การยกยอดผลขาดทุน
  • iii. ความแตกต่างของอายุการใช้งานของสินทรัพย์ระหว่างจุดประสงค์ทางด้านบัญชีและทางด้านภาษี
  • iv. การประเมินค่าสินทรัพย์ใหม่
 • ความแตกต่างของเวลาในการชำระภาษี หนี้สิ้นทางภาษีของปีหนึ่งๆ โดยทั่วไปจะจ่ายบางส่วนภายในปี และบางส่วนจะถูกจ่ายในปีถัดไป