การจัดหาวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ

การขาดแคลนวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้การจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการวางแผนจัดหาวัตถุดิบทดแทนในกรณีฉุกเฉินเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยจัดให้มีการประชุมรายเดือนกับคู่ค้าหลัก ซึ่งในวาระการประชุมครอบคลุมถึงแผนการรับส่งวัตถุดิบทั้งระยะสั้นและระยะยาว การวางแผนซ่อมบำรุงโรงงาน ผลการดำเนินงานและการแก้ไขในกรณีที่พบปัญหา สำหรับโครงการความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้านั้น บริษัทฯ ได้วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานคู่ค้าหลักร่วมกับ ปตท.

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการร่วมมือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่ค้าหลัก และบริษัทอื่นๆ ในเครือ ปตท. เพื่อบริหารจัดการระบบการขนส่งทางเรือซึ่งนำมาใช้ในการประกันคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า เรือที่ใช้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์สูงสุดของอุตสาหกรรมด้านการดำเนินงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุกโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง

บริษัทฯ เป็นสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association: IESG) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีสมาชิกทั้งสิ้น 19 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทธุรกิจปิโตรเลียมขนาดใหญ่ในประเทศไทย ในฐานะสมาชิกของสมาคม บริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และให้ความช่วยเหลือ

ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกับบริษัทสมาชิกของ IESG บริษัทที่ขอรับความช่วยเหลือ และหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นสมาชิกของ Oil Spill Response Limited (OSRL) ซึ่งเป็นองค์กรที่กลุ่มอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการรับมือและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อกรณีการรั่วไหลของน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นในทุกแห่งทั่วโลก โดยสมาชิก OSRL ประกอบด้วย บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 160 แห่ง บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกับ OSRL และมีเป้าหมายที่จะเตรียมพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในมาตรฐานระดับโลก

บริษัทฯ เข้าร่วมกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจการกลั่นในกลุ่ม ปตท. ภายใต้โครงการ Group Integration Supply Chain Management and Optimization (GISMO) และ Petrochemicals and Refining Integrated Synergy Management (PRISM) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ (Integrated Intelligence Supply Chain Management: IISCM)

อีกโครงการย่อยคือ Group Logistics Management (GLM) เป็นการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้โครงการ GLM นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนพาราไซลีนในการส่งออก (Chemical Co-sales/Swap) เพื่อลดการขนส่งด้วยเรือขนาดเล็ก รวมถึงลดการใช้พลังงานและมลภาวะทางอากาศจากการขนส่งแบบเดิม ซึ่ง บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ โดยปรับขนาดบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากบีสฟีนอลเอ ได้แก่ ถุงจัมโบ้ (Jumbo bag) จากขนาดบรรจุ 750 กิโลกรัมเป็นขนาดบรรจุ 850 กิโลกรัม ทำให้เพิ่มความสามารถในการบรรจุและลดจำนวนเที่ยวของการขนส่ง โดยในปี 2557 การดำเนินการดังกล่าวสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 36.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและช่วยลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ 4.9 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำงานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ เป็นสมาชิกเครือข่ายการจัดซื้อภาคตะวันออก (Eastern Procurement Network: EPN) ประกอบด้วย 17 บริษัทสมาชิก ซึ่งถือเป็นผู้ซื้อหลักในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสมาชิก EPN มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดซื้อและจัดให้มีการอบรมอย่างเป็นประจำเพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัทสมาชิก ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมมือและการเป็นสมาชิก EPN คือ การแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านห่วงโซ่อุปทาน การรวมปริมาณการจัดซื้อเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรอง การสนับสนุนวัสดุที่จำเป็นเร่งด่วน เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เฉพาะเจาะจง (specific spare parts) หรือตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ของบริษัทฯ