การบริหารความเสี่ยง

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ:

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจมีความซับซ้อนและมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดำเนินธุรกิจในอดีต ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เริ่มเข้ามามีผลกระทบกับการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรพร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ หลากหลายหลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์การดำเนินงานที่วางไว้

กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีระบบการบริหารความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ที่เหมาะสม อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ ISO 31000 รวมถึงหลักการกำกับดูกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) และแนวทางต่อต้านการทุจริต ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับบริษัทฯ ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงโอกาสและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการกำหนดแผนการลดความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อที่จะลดความเป็นไปได้ ลดความสูญเสียให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ/หรือเพื่อสร้างประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม

บริษัทฯ กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามและประมวลผลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อค้นหาความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต


Click here to enlarge
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องตามมาตรฐาน COSO ERM และISO 31000 และมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการต่าง ๆ เช่น กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมีหลักการและเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยแนวทางการบริหารแบบบนลงล่าง และแนวทางการบริหารแบบล่างขึ้นบน ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยการพิจารณาระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งการวัดระดับความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองหรือบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำหนดแผน มาตรการในการจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสายงานและบริษัทย่อย หน่วยงานธุรกิจ และระดับองค์กร ซึ่งทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง มีการบริหารจัดการและมีมาตรการต่าง ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสม ครอบคลุมการดำเนินงานทั่วทั้งบริษัทฯ ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทฯ