กระบวนการบริหารภาวะวิกฤตและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน Societal Security - Business Continuity Management System - Requirements (ISO 22301) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMs Standard)

บริษัทฯ จัดทำมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสื่อสารภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยมาตรฐานดังกล่าวจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ข้อมูล

Click here to enlarge
การอบรมด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตร Cyber Attack เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์และแนวทางการโต้ตอบเมื่อเกิดเหตุขึ้น (Cyber Incident Response) และจัดอบรมหลักสูตร Risk & Disaster Management เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงจัดอบรมหลักสูตร การปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน ISO 22301:2019 เพื่อเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานฉบับใหม่

Click here to enlarge
การซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ ทำการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีโรคระบาด (COVID-19) ในสถานการณ์สมมุติที่แตกต่างกันไปทั้งในระดับองค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น และช่วยให้สามารถบ่งชี้ถึงข้อบกพร่องต่า งๆ ในการดำเนินมาตรการสำรอง เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติการณ์จริงขึ้น

Click here to enlarge
ระบบการจัดการข้อมูลอุบัติการณ์บนโทรศัพท์มือถือ (Incident Management System (IMS) on Mobile)

บริษัทฯ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ภาวะฉุกเฉิน ขยายความรุนแรงเป็นภาวะวิกฤต และประกาศใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) โดยผู้บริหารสามารถติดตามสถานการณ์ ดูรายละเอียดของอุบัติการณ์ สถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างเหมาะสม

Click here to enlarge

ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะมีบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Manager, EM) ทำหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์ ก่อนกำหนดแนวทางในการจัดการ ซึ่งแบ่งระดับภาวะฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดับคือ

Click here to enlarge

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารและให้ความรู้เรื่องบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแก่พนักงานผ่านนิตยสารการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการอบรมที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร “BCM Awareness” และอบรมเชิงปฏิบัติในหลักสูตร “Risk Assessment and Business Impact Analysis” เป็นต้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมรับมือต่อภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที

Click here to enlarge
ศูนย์บัญชาการบริหารภาวะวิกฤติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการบริหารภาวะวิกฤติและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2560 ที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ และที่สำนักงานระยอง เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งศูนย์บัญชาการนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารบริหารและควบคุมภาวะวิกฤติที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารแนวทางการบริหารภาวะฉุกเฉินและภาวะวิกฤติ รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานเป็นประจำ ตลอดจนสื่อสารข้อมูลข่าวสารการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจออกสู่ภายนอก และมีระบบรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยป้องกันและลดเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การประท้วง หรือการก่อจลาจล เป็นต้น