การสนับสนุนต่อภาคส่วนต่างๆ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้อุตสาหกรรมและประเทศมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลในทุกมิติ

บริษัทฯ สนับสนุนสมาคมและองค์กรต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างและสนับสนุนนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับสาธารณะต่าง ๆ โดยสมาคมและองค์กรที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบาย ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล งานวิจัย และวิสัยทัศน์จากหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศ รวมถึงด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) จนเกิดผลสำเร็จ

รายชื่อองค์กร ประเภทองค์กร จำนวนเงินที่สนับสนุน (บาท)
2559 2560 2561 2562
1. Oil Spill Response Limited (OSRL) สมาคมทางการค้า 1,574,644 1,121,902 1,212,039 1,217,873
2. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1,277,823 1,229,982 1,229,982 1,326,321
3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (F.T.I.) สมาคมทางการค้า 1,060,500 241,820 241,000 3,635,170.00 1
4. สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) สมาคมทางการค้า 898,000 845,000 1,004,000 1,022,000
5. องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สมาคมทางการค้า 250,000 250,000 250,000 250,000
6. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมทางการค้า 400,000 500,000 500,000 500,000
7. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) สมาคมทางการค้า 25,000 25,000 25,000 26,750
8. หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมทางการค้า 39,590 42,590 40,000 39,590
9. สมาคมเพื่อนชุมชน สมาคมทางการค้า 5,113,899 7,773,588 7,042,000 7,524,043
10. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย สมาคมทางการค้า - 10,000 10,000 10,000
11. สถาบันพลาสติกแห่งประไทย สมาคมทางการค้า 2,000,000 1,000,000 - 2,000,000
12. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สมาคมทางการค้า - 20,000 2 - -
13. CSR Club สมาคมทางการค้า 7,000 50,000 3 - -
14. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาคมทางการค้า - - 3,000,000 3,000,000
  จำนวนรวม 12,646,456 13,109,882 14,554,021 20,551,748

หมายเหตุ:

  • 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมพิเศษที่ต้องการความสนับสนุนโดยบริษัทฯ ในปี 2562
  • 2 ไม่มีค่าสนับสนุนสำหรับการเข้าร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แต่ในปี 2560 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศส
  • 3 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านการจัดกิจกรรมพิเศษของ CSR Club

ในระหว่างปี 2559-2562 บริษัทฯ สนับสนุนเงินสมทบให้แก่สมาคมทางการค้า13 องค์กร และกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษี 1 กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้ให้การสนับสนุนเพื่อชี้นำองค์กรใด หรือเป็นผู้แทนที่มีส่วนได้เสียทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือการรณรงค์หาเสียง/ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง การเมืองระดับชาติ และอื่น ๆ (การใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง การลงประชามติ ฯลฯ )

สมาคมการค้าและกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสูงสุด 5 อันดับแรกในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่

  • สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 โดย 5 บริษัท ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวเคมิคอล และโกลว์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และตรวจสอบดูแลกันเอง โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สมาคมยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนโครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนจังหวัดระยอง
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดยทำหน้าที่เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และมีส่วนร่วมดูแล ส่งเสริมและวางแผน รวมทั้งนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องเหมาะสม ต่อภาครัฐบาล อันจะนำสู่การกำหนดนโยบาย หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบวิธีการปฏิบัติต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมทุกภูมิภาคของประเทศ
  • มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกับสมาชิกองค์กรและเครือข่ายในประเทศไทย เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตให้กับคนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและชุมชนนอกจากนี้มูลนิธิยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน
  • สถาบันพลาสติกแห่งประไทย เป็นสถาบันเครือข่ายเฉพาะทางภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการและภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงานที่กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงการกำไร ที่มีความเป็นกลาง และอิสระ โดยมีพันธกิจในการให้ความรู้ด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้ด้านข้อมูล เทคนิค และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และประเทศไทย สถาบันฯ ดำเนินการเชิงรุกกับองค์กรและภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในการจัดทำกฎ ระเบียบของประเทศ โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิต การกลั่น และปิโตรเคมิคอล

ในปี 2562 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นสำคัญหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องต่อกิจกรรมอันส่งผลกระทบเชิงนโยบาย ดังนี้

ประเด็นสำคัญหรือหัวข้อ รายละเอียดการมีส่วนร่วม (การสนับสนุน) มูลค่าการสนับสนุนทั้งหมดในปี 2562 (บาท)
1.การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนทางปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมี/เคมีภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนต่อสมาคมการค้าหลากหลายสมาคม โดยเน้นไปที่สมาคมที่ให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกอุตสาหกรรม ยกตัวอย่าง เช่น สมาคมที่มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งนโยบายของประเทศ การแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการกระบวนการดำเนินงาน และสนับสนุนความปลอดภัย บทบาทของบริษัทฯ คือการให้การสนับสนุนการจัดตั้งนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบตามสากล 15,544,285
2.การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้วางบทบาทที่จะเป็นผู้นำด้านการดำเนินงาน และการใช้วัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การให้การสนับสนุนในสมาคมทางการค้าทั้งหลายจะส่งเสริมความตั้งใจของบริษัทฯ ในการบูรณาการหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาในการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างทั่วถึง 15,659,087